Cena
Tags

S odolnosťou 90 minút

Protipožiarne skrine s požiarnou odolnosťou 90 minút sú určené pre skladovanie horľavých látok, predovšetkým kvapalín v súlade s požiadavkami noriem ČSN EN 14470-1. Tento spôsob skladovania horľavín na pracovisku výrazne prispieva k vyššej bezpečnosti. Tieto skrine ponúkajú čas v dĺžke 90 minút od začiatku požiaru pre bezpečnú evakuáciu ľudí z priestoru zasiahnutého požiarom a tiež čas na zásah záchranárov a hasičov bez nebezpečenstva výbuchu.

Tieto skrine možno považovať za samostatný požiarny úsek, ak sú zanesené do požiarnej dokumentácie objektu, v ktorom je daná skriňa umiestnená (Požiarno bezpečnostné riešenie objektu).

Pri umiestnení protipožiarnej skrine do objektu bez jej zanesenia do požiarnej dokumentácie tohto objektu (Požiarno bezpečnostné riešenie objektu), nie je možné túto skriňu považovať za samostatný požiarny úsek. V takom prípade je len zvýšená bezpečnosť požiarneho úseku. V tomto prípade je nutné rešpektovať maximálne povolené požiarne zaťaženie podľa platnej dokumentácie daného objektu.

Skrine vždy obsahujú záchytnú vaňu, ktorej objem určuje maximálny povolený objem skladovaných kvapalín. Minimálna kapacita zodpovedá 10% z celkového skladovaného objemu alebo tvorí 110% objemu najväčšej skladovanej nádoby. Okrem toho možno police aj záchytnú vaňu dovybaviť polyetylenovými chemicky odolnými vložkami pre zaistenie únikov agresívnych látok.

Protipožiarne skrine sú vybavené samochodnými odvetrávacími otvormi pre prívod čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu. V prípade, že je nutné dodržať predpísaný objem výmeny vzduchu vo výške 10 násobku / hodinu, je nutné bezpečnostnú protipožiarnu skriňu dovybaviť zariadením pre nútenú ventiláciu (nie je súčasťou štandardnej dodávky).

Ďalej sú skrine vybavené tiež prípojkou uzemňujúceho bodu pre zamedzenie rizika vzniku statického náboja, ktorý tiež môže byť príčinou vzniku nebezpečnej situácie z hľadiska výbuchu alebo vznietenia pár horľavých látok.