Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Informácie o ochrane osobných údajov

Informačná povinnosť pre internetový obchod www.happyend.sk v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) (ďalej aj „GDPR“).

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetkých zákazníkov internetového obchodu www.happyend.sk/ a na ich osobné údaje, nakoľko ide o zákazníkov spoločnosti HAPPY END spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 35 710 578, DIČ: 2020203306, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 14006/B (ďalej len „ HAPPY END“ alebo „spoločnosť HAPPY END“). HAPPY END vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov. Uvedené vyhlásenie vysvetľuje ako bude HAPPY END spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré od nich HAPPY END získa počas trvania zmluvného vzťahu.

Spoločnosť HAPPY END starostlivo vedie databázy obsahujúce osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré získala v súvislosti s uzatvorením zmluvy, predajom tovarov, poskytovaním služieb, či iným priamym alebo nepriamym kontaktom so zákazníkmi. Predmetom tohto vyhlásenia je poskytnutie informácií o tom, akým spôsobom HAPPY END spracúva osobné údaje zákazníka a zároveň splnenie si informačných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR je HAPPY END povinný poskytnúť svojim zákazníkov najmä tieto informácie:

– aké údaje spracúva, na aké účely;
– kto môže mať prístup k osobným údajom zákazníka, ich umiestnenie a uchovávanie;
– aký je právny základ tohto spracúvania;
– konkretizácia spracúvania osobných údajov pre predaj tovarov a poskytovanie služieb a vykonávané aktivity spoločnosti HAPPY END;
– akým spôsobom môže zákazník uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k jeho údajom, odvolanie súhlasu atď.;
– ako a kde môže zákazník kontaktovať spoločnosť HAPPY END v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. DRUHY SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HAPPY END spracúva len bežnú kategóriu osobných údajov zákazníka (tzn. nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov). Ide o nasledujúce osobné údaje zákazníka:

– Osobné kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru (korešpondenčná adresa/adresa na doručenie), emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
– Pracovné kontaktné údaje: napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a pracovné telefónne číslo.
– Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou HAPPY END, resp. zhrnutie informácie o Vašej objednávke, rozsah poskytovaných služieb, typ predávaných výrobkov a ich označenie.

 

2. ÚČEL, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HAPPY END spracúva osobné údaje svojich zákazníkov na nasledovné účely:

a) predaj tovarov spoločnosti HAPPY END,
b) poskytovanie služieb spoločnosťou HAPPY END,
c) marketing,
d) riešenie sporov, sťažností, podozrenie z priestupku alebo trestnej činnosti,
e) dodržiavanie zákona,
f) dane a účtovníctvo.

 

a) Predaj tovarov spoločnosti HAPPY END

Spoločnosť HAPPY END predáva zákazníkom svoje tovary uvedené na svojej internetovej stránke http://www.happyend.sk/ alebo v ponukovom katalógu. Za týmto účelom HAPPY END spracúva osobné údaje zákazníka v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, príp. iná adresa na účely dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, v ktorej zmluvná strana – kupujúci vystupuje ako dotknutá osoba. Uvedené údaje spoločnosť HAPPY END spracúva v celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba – kupujúci. Osobné údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinnosti podľa osobitných predpisov sa spracúvajú po dobu aktuálneho roka a nasledujúce 3 roky.

b) Poskytovanie služieb spoločnosťou HAPPY END

Spoločnosť HAPPY END poskytuje zákazníkom svoje služby uvedené na svojej internetovej stránke http://www.happyend.sk/ alebo na základe osobitnej dohody/požiadavky zákazníka. Za týmto účelom HAPPY END spracúva osobné údaje zákazníka v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, príp. iná adresa na účely poskytnutia služby, e-mailová adresa, telefónne číslo. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, v ktorej zmluvná strana – kupujúci/objednávateľ vystupuje ako dotknutá osoba. Uvedené údaje spoločnosť HAPPY END spracúva v celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba – kupujúci/objednávateľ. Osobné údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinnosti podľa osobitných predpisov sa spracúvajú po dobu aktuálneho roka a nasledujúce 3 roky.

c) Marketing

a. Priamy marketing - zasielanie noviniek o tovaroch a službách, informovanie o rôznych ponukách spoločnosti HAPPY END. Právnym základom je plnenie zákonného oprávnenia v kombinácií s oprávneným záujmom spoločnosti HAPPY END.
b. Marketingová komunikácia - komunikácia o tovaroch a službách tretích strán. Môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si HAPPY END od zákazníka vopred vyžiada. Právnym základom je súhlas zákazníka s marketingovou komunikáciou.

 

d) Riešenie sporov, sťažností, podozrenie z priestupku alebo trestnej činnosti

HAPPY END môže spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo iných právnych postupov zo strany zákazníka voči spoločnosti HAPPY END, alebo ak má HAPPY END podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu, ktoré by chcel ďalej preskúmavať, resp. ktoré má povinnosť oznámiť príslušným orgánom. Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti HAPPY END a spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu (zákonná povinnosť) a na ochranu života, zdravia alebo majetku.

e) Dodržiavanie zákona

Možno bude HAPPY END musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby dodržiaval zákon alebo aby vyhovel súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.

f) Dane a účtovníctvo

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením je HAPPY END povinný spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.

 

3. STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K osobným údajom budú mať prístup poverení zamestnanci spoločnosti HAPPY END. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.

Osobné údaje zákazníkov môže HAPPY END zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v mene spoločnosti HAPPY END, napríklad s poskytovateľmi služieb (prepravné spoločnosti, spoločnosti na balenie zásielok a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať osobné údaje zákazníka spoločnosti HAPPY END len na účely opísané vyššie a iba v súlade s pokynmi HAPPY END.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, osobné údaje zákazníka môže HAPPY END zdieľať napríklad so svojimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

 

4. UMIESTNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti HAPPY END sa spracúvajú výlučne na území Slovenskej republiky, resp. nanajvýš v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. HAPPY END sa zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov nebude prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

5. PRÁVA ZÁKAZNÍKA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Podľa GDPR máte určité práva:

– Právo na prístup - Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. Vaše osobné údaje Vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.
– Právo na nápravu - Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.
– Právo na vymazanie - Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti plne vyhovieť.
– Právo na obmedzenie spracovania - Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napríklad keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
– Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
– Právo namietať - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.
– Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.
– Právo stiahnuť súhlas - Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

 

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSBY

Ak máte, ako zákazník spoločnosti HAPPY END, akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo uplatnenia Vašich práv, môžete kontaktovať HAPPY END na kontaktnom mieste (v sídle spoločnosti HAPPY END) alebo písomne na adrese:

HAPPY END, spol s r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok

alebo prostredníctvom elektronického dopytu na emailovej adrese spoločnosti HAPPY END: happyend@happyend.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky ohľadne ochrany osobných údajov a postupe podávania žiadostí nájdete na internetovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

V Pezinku, dňa 15.10.2018
Ing. Jaroslav Čulík
konateľ spoločnosti HAPPY END, spol. s r.o.