Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti HAPPY END spol. s r.o. zo dňa 01. 05. 2023

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť HAPPY END spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 35 710 578, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14006/B (ďalej len „Spoločnosť“) na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala tieto Zásady ochrany osobných údajov (Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú dve časti:
časť A/, ktorá upravuje ochrany osobných údajov spotrebiteľov; a
časť B/, ktorá upravuje ochrany osobných údajov podnikateľov.

A/ Spotrebiteľ

1. DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DRUH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Spoločnosť osobné údaje zákazníka – spotrebiteľa – spracováva na nasledujúce účely a nasledovné druhy osobných údajov:
1.1.1. Za účelom uzatvorenia zmluvy; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je plnenie zmluvy; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého bydliska,
c) dátum narodenia alebo rodné číslo,
d) číslo občianskeho preukazu alebo pasu
e) e-mail,
f) telefónne číslo,
g) adresa miesta dodania,
h) informácie o objednaných a dodaných výrobkoch,
i) informácie o vykonaných platbách (splátkach ceny a pod.),
j) informácie, ktoré nám zákazník poskytne, keď sa obráti na Spoločnosť s otázkami tykajúcimi sa výrobkov a pod.,
k) informácie o osobe (zástupcovi), ktorá zastupuje zákazníka pri uzavretí zmluvy (titul, meno, priezvisko a titul, dátum narodenia alebo rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenia).

1.2. Za účelom plnenia daňových povinností Spoločnosť podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je plnenie právnych povinností; na tento účel bude Spoločnosti spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka: daňové doklady.

1.3. Za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je plnenie právnych povinností; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka: účtovné doklady a záznamy.

1.4. Za účelom prípadnej ochrany práv Spoločnosti v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (napr. v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zákazníka alebo ak sa zákazník domnieva, že Spoločnosť neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti); právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je oprávnený záujem Spoločnosti spočívajúci v možnosti ochrany práva Spoločnosti; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého bydliska,
c) dátum narodenia alebo rodné číslo,
d) číslo občianskeho preukazu alebo pasu
e) e-mail,
f) telefónne číslo,
g) adresa miesta dodania,
h) informácie o objednaných a dodaných výrobkoch,
i) informácie o vykonaných platbách (splátkach ceny a pod.),
j) informácie, ktoré nám zákazník poskytne, keď sa obráti na Spoločnosť s otázkami tykajúcimi sa výrobkov a pod.,
k) informácie o osobe (zástupcovi), ktorá zastupuje zákazníka pri uzavretí zmluvy (titul, meno, priezvisko a titul, dátum narodenia alebo rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenia).

1.5. Za účelom vedenia obchodných výsledkov Spoločnosti; osobné údaje môže Spoločnosť používať v prípadoch, kedy Spoločnosť žiada zákazníka o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu výrobkov; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je oprávnený záujem Spoločnosti; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka:
a) spätná väzba zákazníka vo vzťahu k výrobkom Spoločnosti,
b) informácia tykajúce sa používania výrobkov zákazníkom.

1.6. Za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je oprávnený záujem Spoločnosti v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého bydliska,
c) dátum narodenia alebo rodné číslo,
d) číslo občianskeho preukazu alebo pasu
e) e-mail,
f) telefónne číslo,
g) žiadosť o vykonanie niektorého z práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov,
h) informácie o vybavení žiadosti a príslušná komunikácia so zákazníkom.

1.7. Za účelom zisťovania spokojnosti s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov zákazníka je oprávnený záujem Spoločnosti v možnosti zvyšovania kvality predaj tovarov a poskytovania služieb; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka:
a) druh zakúpeného tovaru,
b) e-mail.

2. SPÔSOB NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

2.1. Na účel prípadnej ochrany práv Spoločnosti v správnom, civilnom alebo trestnom konaní môžu byť osobné údaje zákazníka spracovávané advokátmi, exekútormi a spoločnosťami zaoberajúcimi sa mimosúdnym vymáhaním pohľadávok. Osobné údaje zároveň môže Spoločnosť sprístupniť Slovenskej obchodnej inšpekcii, subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa zákazník obráti v súvislosti s alternatívnym riešením sporov alebo súdu.

2.2. V odôvodnených prípadoch majú k určitým osobným údajom prístup dodávatelia zaisťujúci pre Spoločnosť tlač dokumentov, odosielanie e-mailových správ, poštové a bankové služby.

2.3. Spoločnosť môže osobné údaje zákazníka taktiež poskytnúť spoločnostiam, ktoré sú ovládané Spoločnosťou alebo ktoré Spoločnosť ovládajú, a to na účely poskytovania výrobkov.

2.4. K osobným údajom zákazníka môžu mať prístup aj dodávatelia IT systémov a aplikácií. Títo dodávatelia osobné údaje zákazníka nijako nevyužívajú; môžu mať však k nim prístup v rámci údržby IT systémov a aplikácií́.

2.5. Všetci dodávatelia a obchodní partneri Spoločnosti, ktorí môžu mať akýkoľvek prístup k osobným údajom zákazníka sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. So všetkými takýmito dodávateľmi má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje, že dodávatelia budú s osobnými údajmi zákazníka nakladať zákonným spôsobom. Spoločnosť dodávateľom neposkytuje viac osobných údajov, než je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorou boli poverení.

2.6. Ak iná spoločnosť odkúpi obchodný závod Spoločnosti alebo jeho časť, ktorého súčasťou sú osobné údaje zákazníka, stane sa táto spoločnosť správcom osobných údajov zákazníka zhromaždených Spoločnosťou a prevezme vo vzťahu k osobným údajom zákazníka práva a povinnosti popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Spoločnosť na zabezpečenie ochrany osobných údajov zákazníka vynakladá značné úsilie a s týmto cieľom prijala rad zásadných opatrení.

3.2. Spoločnosť vymenovala poverenca na ochranu osobných údajov a ďalšie osoby zodpovedné za zabezpečenie siete, podporu infraštruktúry a informačných systémov Spoločnosti.

3.3. Spoločnosť implementovala riešenie slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických prvkov i postupov. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre zamestnancov Spoločnosti.

3.4. Spoločnosť tak zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými článku 32 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

4. DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Na účel uvedený v bode 1.1.1 Zásad ochrany osobných údajov bude Spoločnosť osobné údaje zákazníka spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak v procese riešenia objednávky nakoniec nedôjde k uzavretiu zmluvy, uvedené údaje Spoločnosť zmaže do troch (3) mesiacov odo dňa, kedy dôjde k skončeniu rokovania o uzavretí zmluvy.

4.2. Daňové doklady (bod 1.1.2 Zásad ochrany osobných údajov) Spoločnosť údaje spracováva podľa ust. § 69 zákona č. 563/2009 Z. Z. o správe daní (daňový poriadok), po dobu desať (10) rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

4.3. Účtovné doklady a účtovné záznamy (bod 1.1.3 Zásad ochrany osobných údajov) Spoločnosť údaje spracováva podľa ust. § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, po dobu desať (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

4.4. Na účel uvedený v bode 1.1.4 Zásad ochrany osobných údajov bude Spoločnosť osobné údaje zákazníka spracovávať po dobu jedného (1) roka odo dňa zániku posledného nároku Spoločnosti alebo zákazníka vyplývajúceho zo zmluvy.

4.5. Na účel uvedený v bode 1.1.5, 1.1.6 a 1.17 Zásad ochrany osobných údajov bude Spoločnosť osobné údaje zákazníka spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

5. KONTROLA ZÁKAZNÍKA NAD OSOBNÝMI ÚDAJMI

5.1. Zákazník má právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Ako spracovateľ osobných údajov je Spoločnosť povinná osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak:
5.1.1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
5.1.2. zákazník vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;
5.1.3. zákazník odvolal súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
5.1.4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
5.1.5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje.

5.2. Spoločnosť nemôže akceptovať vymazanie osobných údajov ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

5.3. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré Spoločnosť spracováva. Spoločnosť na základe žiadosti zákazníka aj v budúcnosti (po dobu, po ktorú budú osobné údaje spracovávané) poskytne informácie:
5.3.1. o účele, na ktorý sú osobné údaje spracovávané;
5.3.2. o dotknutých osobných údajov;
5.3.3. o príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
5.3.4.  o plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené Spoločnosťou;
5.3.5. o existencii práva požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníka alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
5.3.6. o práve podať sťažnosť na dozornom úrade.

5.4. Zákazník má právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Spoločnosť na základe žiadosti opraví nepresné osobné údaje tykajúce sa zákazníka, ktoré spracováva.

5.5. Zákazník má právo, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie jeho osobných údajov. Spoločnosť spracovanie osobných údajov obmedzí:
5.5.1. ak zákazník poprie presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
5.5.2. ak spracovanie osobných údajov by bolo protiprávne a zákazník by odmietal vymazanie osobných údajov a namiesto toho by žiadal o obmedzenie ich použitia;
5.5.3. ak Spoločnosť osobné údaje nepotrebovala na účely spracovania, ale zákazník by ich požadoval na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
5.5.4. ak zákazník vznesie námietky proti spracovaniu, a to ak nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.

5.6. Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom zákazníka alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

5.7. Zákazník má právo podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona. V prípade podania námietky Spoločnosť nebude ďalej spracovávať osobné údaje zákazníka, ak sa nepreukážu závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami zákazníka alebo právami a slobodami alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

5.8. Zákazník má právo na prenosnosť svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Na základe žiadosti zákazníka Spoločnosť odovzdá osobné údaje zákazníka v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ktorého zákazník označí. Výkonom práva na prenosnosť nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Zákazník môže všetky práva podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov uplatniť písomne na adrese sídla Spoločnosti osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovej adrese: happyend@hyppyend.sk.

6.2. Spoločnosť žiadosť zákazníka vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môže Spoločnosť vzhľadom na záležitosť a počet žiadostí, danú lehotu predlžiť o ďalšie dva (2) mesiace. O predĺžení lehoty je Spoločnosť povinná zákazníka okamžite informovať.

6.3. Ak zákazník nie je spokojný so spôsobom spracovávania svojich osobných údajov (t.j. zákazník sa domnieva, že Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jeho práv uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, má zákazník možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad pre ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421/2/3231 3214 (sekretariát); fax: +421/2/3231 3234).

6.4. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo sťažností sa zákazník môže obrátiť aj na poverenca Spoločnosti na ochranu osobných údajov: e-mail: happyend@hyppyend.sk.

6.5. Spoločnosť je oprávnená vykonávať zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov tak, aby v nich boli zohľadnené nové výrobky, resp. služby Spoločnosti a tiež vývoj trhu.

6.6. Každú novú verziu týchto Zásad ochrany osobných údajov Spoločnosť zverejní na svojom webe a bude zákazníka vopred informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na ním objednané tovary/služby.

6.7. Spoločnosť je povinná zákazníka informovať o zmenách Zásad ochrany osobných údajov pokiaľ by sa tieto zmeny mohli dotknúť práv zákazníka.

B/ Podnikateľ

7. DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DRUH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Spoločnosť osobné údaje zákazníkov: fyzických osôb – podnikateľov, ich zamestnancov, členov štatutárneho orgánu právnických osôb a zamestnancov právnických osôb (ďalej len „Dotknutá osoba“) spracováva na nasledujúce účely a nasledovné druhy osobných údajov:
7.1.1. Za účelom uzatvorenia zmluvy; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby je plnenie zmluvy; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby:
a) meno, priezvisko a titul,
b) kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo),
c) pracovná pozícia, informácia o zamestnávateľovi,
d) informácie o činnostiach, ktoré Dotknutá osoba podľa zmluvy so zákazníkom vykonávať a ktoré Dotknutá osoba vykonala,
e) vzájomná komunikácia týkajúca sa predmetnej zmluvy a z nej plynúcich práv a povinností.
7.1.2. Za účelom prípadnej ochrany práv Spoločnosti v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (napr. v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zákazníka alebo ak sa zákazník domnieva, že Spoločnosť neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti); právnym dôvodom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby je oprávnený záujem Spoločnosti spočívajúci v možnosti ochrany práva Spoločnosti; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby:
a) meno, priezvisko a titul,
b) kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo),
c) pracovná pozícia, informácia o zamestnávateľovi,
d) informácie o činnostiach, ktoré Dotknutá osoba podľa zmluvy so zákazníkom vykonávať a ktoré Dotknutá osoba vykonala,
e) vzájomná komunikácia tykajúca sa predmetnej zmluvy a z nej plynúcich práv a povinností.
7.1.3. Za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby je oprávnený záujem Spoločnosti v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby:
a) meno a priezvisko,
b) e-mail a telefónne číslo
c) žiadosť o vykonanie niektorého z práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov,
d) informácie o vybavení žiadosti a príslušná komunikácia s Dotknutou osobou.
7.1.4. Za účelom zisťovania spokojnosti s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“; právnym dôvodom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby je oprávnený záujem Spoločnosti v možnosti zvyšovania kvality predaj tovarov a poskytovania služieb; na tento účel bude Spoločnosť spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa zákazníka a Dotknutej osoby:
a) druh zakúpeného tovaru,
b) e-mail.

8. SPÔSOB NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

8.1. Na účel prípadnej ochrany práv Spoločnosti v správnom, civilnom alebo trestnom konaní môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby spracovávané advokátmi, exekútormi a spoločnosťami zaoberajúcimi sa mimosúdnym vymáhaním pohľadávok.

8.2. V odôvodnených prípadoch majú k určitým osobným údajom prístup dodávatelia zaisťujúci pre Spoločnosť tlač dokumentov, odosielanie e-mailových správ, poštové a bankové služby.

8.3. Spoločnosť môže osobné údaje Dotknutej osoby taktiež poskytnúť spoločnostiam, ktoré sú ovládané Spoločnosťou alebo ktoré Spoločnosť ovládajú, a to na účely poskytovania výrobkov.

8.4. K osobným údajom Dotknutej osoby môžu mať prístup aj dodávatelia IT systémov a aplikácií. Títo dodávatelia osobné údaje Dotknutej osoby nijako nevyužívajú; môžu mať však k nim prístup v rámci údržby IT systémov a aplikácií.

8.5. Všetci dodávatelia a obchodní partneri Spoločnosti, ktorí môžu mať akýkoľvek prístup k osobným údajom Dotknutej osoby sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. So všetkými takýmito dodávateľmi má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje, že dodávatelia budú s osobnými údajmi Dotknutej osoby nakladať zákonným spôsobom. Spoločnosť dodávateľom neposkytuje viac osobných údajov, než je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorou boli poverení.

8.6. Ak iná spoločnosť odkúpi obchodný závod Spoločnosti alebo jeho časť, ktorého súčasťou sú osobné údaje Dotknutej osoby, stane sa táto spoločnosť správcom osobných údajov Dotknutej osoby zhromaždených Spoločnosťou a prevezme vo vzťahu k osobným údajom Dotknutej osoby práva a povinnosti popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Spoločnosť na zabezpečenie ochrany osobných údajov Dotknutej osoby vynakladá značné úsilie a s týmto cieľom prijala rad zásadných opatrení.

9.2. Spoločnosť vymenovala poverenca na ochranu osobných údajov a ďalšie osoby zodpovedné za zabezpečenie siete, podporu infraštruktúry a informačných systémov Spoločnosti.

9.3. Spoločnosť implementovala riešenie slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických prvkov i postupov. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre zamestnancov Spoločnosti.

9.4. Spoločnosť tak zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými článku 32 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

10. DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Na účel uvedený v bode 7.1.1 Zásad ochrany osobných údajov bude Spoločnosť osobné údaje Dotknutej osoby spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak v procese riešenia objednávky nakoniec nedôjde k uzavretiu zmluvy, uvedené údaje Spoločnosť zmaže do troch (3) mesiacov odo dňa, kedy dôjde k skončeniu rokovania o uzavretí zmluvy.

10.2. Na účel uvedený vvbode 7.1.2 Zásad ochrany osobných údajov bude Spoločnosť osobné údaje Dotknutej osoby spracovávať po dobu jedného (1) roka odo dňa zániku posledného nároku Spoločnosti alebo zákazníka vyplývajúceho zo zmluvy.

10.3. Na účel uvedený v bode 7.1.3 a 7.1.4 Zásad ochrany osobných údajov bude Spoločnosť osobné údaje Dotknutej osoby spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

11. KONTROLA DOTKNUTEJ OSOBY NAD OSOBNÝMI ÚDAJMI

11.1. Dotknutá osoba má právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Ako spracovateľ osobných údajov je Spoločnosť povinná osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak:
11.1.1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
11.1.2. Dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;
11.1.3. Dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
11.1.4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
11.1.5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje.

11.2. Spoločnosť nemôže akceptovať vymazanie osobných údajov ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

11.3. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré Spoločnosť spracováva. Spoločnosť na základe žiadosti Dotknutej osoby aj v budúcnosti (po dobu, po ktorú budú osobné údaje spracovávané) poskytne informácie:
11.3.1. o účele, na ktorý sú osobné údaje spracovávané;
11.3.2. o dotknutých osobných údajov;
11.3.3. o príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
11.3.4. o plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené Spoločnosťou;
11.3.5. o existencii práva požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
11.3.6. o práve podať sťažnosť na dozornom úrade.

11.4. Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Spoločnosť na základe žiadosti opraví nepresné osobné údaje tykajúce sa Dotknutej osoby, ktoré spracováva.

11.5. Dotknutá osoba má právo, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie jej osobných údajov. Spoločnosť spracovanie osobných údajov obmedzí:
11.5.1. ak Dotknutá osoba poprie presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
11.5.2. ak spracovanie osobných údajov by bolo protiprávne a Dotknutá osoba by odmietala vymazanie osobných údajov a namiesto toho by žiadala o obmedzenie ich použitia;
11.5.3. ak Spoločnosť osobné údaje nepotrebovala na účely spracovania, ale Dotknutá osoba by ich požadovala na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
11.5.4. ak Dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, a to ak nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

11.6. Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

11.7. Dotknutá osoba má právo podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona. V prípade podania námietky Spoločnosť nebude ďalej spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby, ak sa nepreukážu závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami Dotknutej osoby alebo právami a slobodami alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

11.8. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Na základe žiadosti Dotknutej osoby Spoločnosť odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ktorého Dotknutá osoba označí. Výkonom práva na prenosnosť nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Dotknutá osoba môže všetky práva podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov uplatniť písomne na adrese sídla Spoločnosti osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovej adrese: happyend@hyppyend.sk.

12.2. Spoločnosť žiadosť Dotknutej osoby vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môže Spoločnosť vzhľadom na záležitosť a počet žiadostí, danú lehotu predlžiť o ďalšie dva (2) mesiace. O predĺžení lehoty je Spoločnosť povinná Dotknutú osobu okamžite informovať.

12.3. Ak Dotknutá osoba nie je spokojná so spôsobom spracovávania jej osobných údajov (t.j. Dotknutá osoba sa domnieva, že Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej práv uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, má Dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad pre ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421/2/3231 3214 (sekretariát); fax: +421/2/3231 3234).

12.4. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo sťažností sa Dotknutá osoba môže obrátiť aj na poverenca Spoločnosti na ochranu osobných údajov: e-mail: happyend@hyppyend.sk.

12.5. Spoločnosť je oprávnená vykonávať zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov tak, aby v nich boli zohľadnené nové výrobky, resp. služby Spoločnosti a tiež vývoj trhu.

12.6. Každú novú verziu týchto Zásad ochrany osobných údajov Spoločnosť zverejní na svojom webe a bude Dotknutú osobu vopred informovať o všetkých zmenách pokiaľ by sa tieto zmeny mohli dotknúť práv Dotknutej osoby.

12.7. Spoločnosť je povinná zákazníka informovať o zmenách Zásad ochrany osobných údajov pokiaľ by sa tieto zmeny mohli dotknúť práv Dotknutej osoby.