Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


  1. Všeobecné obchodné podmienky pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby
  2. Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

 

Všeobecné obchodné podmienky pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou HAPPY END spol. s r.o. ako predávajúcim a jeho odberateľmi a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

čl. I. Definícia pojmov

1.1 „Spoločnosť HAPPY END“ alebo „Predávajúci“ predstavuje obchodnú spoločnosť HAPPY END spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 83, 902 01  Pezinok, IČO: 35 710 578, IČ DIČ: 2020203306, IČ DPH: SK2020203306, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14006/B, emailová adresa: happyend@happyend.sk, telefónne číslo: +421 33 6412742.

1.2 „Odberateľ" predstavuje fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so Spoločnosťou HAPPY END uzatvorením kúpnej zmluvy.

1.3 „Tovar“ – predstavuje všetky produkty uvedené na internetovej stránke  spoločnosti HAPPY END.

1.4 „Internetová stránka“ – predstavuje internetovú stránku Predávajúceho https://www.happyend.sk alebo inú internetovú stránku Predávajúceho, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

čl. II. Preambula

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre predaj všetkých Tovarov Spoločnosti HAPPY END.

2.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky  tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Predávajúcim a Odberateľom, súčasť predajných dokladov iných ako zmlúv a súčasť účtovných dokladov Spoločnosti HAPPY END.

čl. III. Objednávanie a dodanie Tovaru

3.1 Odberateľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom písomnej objednávky, elektronickej objednávky prostredníctvom Internetovej stránky alebo inej formy objednávky, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.2 Každá objednávka za účelom prevedenia nevyhnutných účtovných operácií musí obsahovať:

a) pri fyzickej osobe - podnikateľovi (SZČO): obchodné meno, úplnú adresu miesta podnikania SZČO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru,

b) pri právnickej osobe (PO): obchodné meno, úplnú adresu sídla PO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru.

3.3 Spoločnosť HAPPY END zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

3.4 Po odoslaní objednávky Spoločnosť HAPPY END potvrdí objednávku a oznámi Odberateľovi termín, kedy bude Tovar dodaný alebo pripravený na osobný odber. Týmto potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Odberateľom.

3.5 Predávajúci umožňuje Odberateľovi využiť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:

a) dodanie Tovaru prepravnou službou (kuriérom) – 10,00 Eur bez DPH,

b) osobné prevzatie Tovaru Odberateľom – ZDARMA.

3.6 Ak nie je uvedené inak, miestom predaja a plnenia Predávajúceho pri osobnom prevzatí Tovaru Odberateľom je manipulačný priestor predajného miesta Spoločnosti HAPPY END (napr. nakladacia rampa, pristavená paleta a pod.).

3.7 Predávajúci je oprávnený plniť, t.j. dodať Tovar Odberateľovi aj prostredníctvom tretích osôb.

3.8 Pri dodaní Tovaru prepravnou službou (kuriérom) Spoločnosť HAPPY END zabezpečí poistenie Tovaru na vlastné náklady.  Odberateľ je povinný riadne prekontrolovať dodaný Tovar, správnosť a kompletnosť objednávky.

3.9 Pri použití prepravnej služby sa Tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí Tovaru odošle Odberateľ potvrdený dodací list do spoločnosti HAPPY END najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia Tovaru.

3.10 Pri osobnom prevzatí Tovaru je Odberateľ povinný skontrolovať správnosť a kompletnosť objednávky a potvrdiť podpisom dodací list Predávajúceho.

3.11 Tovar je zabalený a zabezpečený Spoločnosťou HAPPY END alebo priamo výrobcom. Odberateľovi sa odporúča pri preberaní Tovaru skontrolovať jeho neporušenosť a kompletnosť a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

3.12 Za Tovar je zodpovedná Spoločnosť HAPPY END až do jeho prevzatia Odberateľom. Tovar sa považuje za prevzatý Odberateľom od doby, keď Spoločnosť HAPPY END Odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi umožní fyzicky disponovať s Tovarom v priestoroch Spoločnosti HAPPY END alebo na inom mieste, na ktorom sa Spoločnosť HAPPY END a Odberateľ dohodli.

3.13 Predávajúci odošle Tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie najneskôr do 3 až 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak je Tovar skladom. Ak Tovar nie je skladom, Predávajúci odošle Tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie spravidla do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo presiahnuť lehotu na dodanie Tovaru v prípade, ak nastanú okolnosti na strane jeho dodávateľa, alebo iné objektívne prekážky, ktoré bránia včasnému dodaniu Tovaru.

3.14 Ak je Odberateľ v omeškaní pri osobnom prevzatí Tovaru, Predávajúci si môže účtovať skladné vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru za každý aj začatý deň omeškania.

čl. IV. Ceny

4.1 Ceny za Tovar ponúkaný Predávajúcim sú stanovené na Internetovej stránke Predávajúceho. Takto stanovené ceny sú záväzné pre Predávajúceho a Odberateľa od okamihu potvrdenia objednávky Predávajúcim.

4.2 Ceny za Tovar sú uvedené v mene "Euro" a sú vrátane DPH.

čl. V. Výhrada vlastníckeho práva

5.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do uvedeného momentu je Tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

5.2 Odberateľ, ktorý neuhradil celú kúpnu cenu za Tovar a zároveň došlo k prevzatiu Tovaru Odberateľom podľa čl. III. bodu 3.12 druhá veta týchto všeobecných obchodných podmienok zodpovedá Predávajúcemu za akúkoľvek škodu na Tovare.

čl. VI. Platobné podmienky

6.1 Spoločnosť HAPPY END umožňuje Odberateľovi využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA PRI DODANÍ TOVARU NA DOBIERKU

b) PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ TOVARU

c) PLATBA ZÁLOHOVÉHO LISTU

d) PLATBA NA FAKTÚRU

6.2 PLATBA PRI DODANÍ TOVARU NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Odberateľ uhrádza kúpnu cenu za Tovar a náklady spojené s dobierkou pri prevzatí Tovaru pracovníkovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi.

6.3 PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Odberateľ uhrádza kúpnu cenu za Tovar pri jeho prevzatí priamo v spoločnosti HAPPY END.

6.4 PLATBA ZÁLOHOVÉHO LISTU: Pri tomto spôsobe platby Odberateľ dostáva Tovar až po uhradení zálohového listu.

6.5 PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby je Odberateľovi dodaný Tovar bez predchádzajúcej platby. Odberateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za Tovar v lehote splatnosti vyznačenej vo faktúre. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, kedy bola suma finančných prostriedkov pripísaná na účet Predávajúceho v jeho banke. V prípade, ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za Tovar pri platbe na faktúru, Predávajúci je oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,03% ceny Tovaru za každý aj začatý deň omeškania.

čl. VII. Práva a povinnosti Predávajúceho a Odberateľa

7.1 Predávajúci je okamihom potvrdenia objednávky povinný dodať v objednávke určený Tovar na adresu Odberateľa alebo na iné miesto určené Odberateľom v objednávke alebo pripraviť Tovar na jeho osobné prevzatie Odberateľom v priestoroch predajného miesta Spoločnosti HAPPY END.

7.2 Predávajúci je povinný odoslať objednaný Tovar alebo ho pripraviť na osobné prevzatie Odberateľom v lehote podľa bodu 3.13 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.3 Odberateľ je povinný zaplatiť za kúpený Tovar kúpnu cenu podľa čl. IV. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.4 V prípade omeškania Odberateľa s úhradou kúpnej ceny za Tovar má Predávajúci právo účtovať si úrok z omeškania podľa bodu 6.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.5 V prípade omeškania Odberateľa s prevzatím Tovaru pri osobnom prevzatí má Predávajúci právo účtovať si skladné podľa bodu 3.14 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, Spoločnosť HAPPY END nezodpovedá Odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

7.7 Predávajúci sa zaväzuje dodať Odberateľovi len Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

čl. VIII. Storno poplatky

8.1 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 14,- € v prípade vyexpedovania Tovaru Odberateľovi, ak Odberateľ tento Tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

čl. IX. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1 Na dodávaný Tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania Tovaru Odberateľovi.

9.2 Reklamovať je možné len Tovar zakúpený a úplne zaplatený v spoločnosti HAPPY END.

9.3 Pri uplatnení reklamácie je Odberateľ povinný doručiť reklamovaný Tovar mechanicky nepoškodený vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry na adresu sídla Predávajúceho.

9.4 Pri odovzdaní tovaru na reklamáciu je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“ alternatívne Odberateľ formou emailu alebo listom špecifikuje vytýkané vady tovaru a uvedie, ktoré právo zo zodpovednosti za vady si uplatňuje. Spolu s uplatnením reklamácie je Odberateľ povinný dodať Predávajúcemu aj reklamovaný Tovar.

9.5 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie vyúčtované spoločnosťou HAPPY END v lehote uvedenej vo faktúre.

9.6 Predávajúci vydá Odberateľovi doklad o prijatí Tovaru na reklamáciu. Súčasťou reklamovaného Tovaru musí byť aj kópia záručného listu a faktúry, prípadne iného dokladu o zakúpení a zaplatení Tovaru u Predávajúceho.

9.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia Tovaru na reklamáciu.

9.8 Spoločnosť HAPPY END si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri Tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

čl. X. Záručný a pozáručný servis

10.1 Spoločnosť HAPPY END nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik Predávajúceho. Zároveň sa Odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti HAPPY END všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak bol Odberateľ vopred oboznámený s touto skutočnosťou a cenou za odstránenie nezáručnej vady.

čl. XI. Vyššia moc

11.1 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú udalosti vplyvom vyššej moci.

11.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú účastníci zmluvy nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, požiar, povodeň, zemetrasenie, opatrenia prijaté zo strany štátu v dôsledku epidémie alebo pandémie a iné.

11.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 11.2 týchto všeobecných obchodných podmienok sú si zmluvné strany navzájom povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

11.4 Vznik neočakávaných výrobných alebo distribučných porúch oslobodzuje Spoločnosť HAPPY END od dohodnutých záväzkov a Odberateľovi nevzniká nárok na náhradu škody.

čl. XII. Záverečné ustanovenia

13.1 Právne vzťahy a podmienky, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky možno meniť len písomnou formou.

13.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Odberateľom a Spoločnosťou HAPPY END je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd. Zmluvné strany sa však zaväzujú riešiť spory vzniknuté z ich zmluvných vzťahov prednostne dohodou.

13.4 Tieto podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1. 7. 2020.

 

V Pezinku, dňa 29. 3. 2022

 

Ondřej Sobička
konateľ spoločnosti

 

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HAPPY END (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti zmluvných strán (spoločnosti HAPPY END a spotrebiteľa) pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy.

čl. I. Vymedzenie niektorých pojmov

1.1 Spoločnosťou  HAPPY END alebo predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a teda obchodná spoločnosť HAPPY END spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 83, 902 01  Pezinok, IČO: 35 710 578, IČ DIČ: 2020203306, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14006/B, emailová adresa: happyend@happyend.sk, telefónne číslo: +421 33 6412742.

1.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3 Výrobkom je každý tovar, ktorý sa nachádza na internetovej stránke (webovom sídle) predávajúceho za účelom jeho ponuky a prípadného následného predaja prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak nie je medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak.

1.4 Kúpnou zmluvou je každá kúpna zmluva medzi spoločnosťou HAPPY END a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, teda zmluva uzavretá na diaľku.

čl. II. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto VOP sú platné a záväzné pre predaj všetkých výrobkov predávaných spoločnosťou HAPPY END vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom.

2.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a sú vypracované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

2.3 Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI): Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170.

čl. III. Objednávka

3.1 Spotrebiteľ objednáva tovar od spoločnosti HAPPY END prostredníctvom písomnej objednávky realizovanej z webovej stránky predávajúceho http://www.happyend.sk/, pokiaľ spotrebiteľ nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie (napr. telefón, email a pod.).

3.2 Spotrebiteľ objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným vyplnením objednávkového formulára predávajúceho. Každá objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o spotrebiteľovi potrebné na realizáciu kúpnej zmluvy, a to meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu jeho pobytu, prípadne dodaciu adresu, mailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, označenie kupovaného výrobku, počet kusov kupovaného výrobku, spôsob úhrady kúpnej ceny a spôsob prevzatia výrobku. Odoslanie objednávky spotrebiteľom sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

3.3 Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky spotrebiteľa zo strany spoločnosti HAPPY END formou emailu zaslaného na emailovú adresu spotrebiteľa.

3.4. Spoločnosť HAPPY END sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi len výrobok, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

čl. IV. Spôsob prepravy a dodacie podmienky

4.1 Spoločnosť HAPPY END poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob prepravy doručením výrobku kuriérom (automobilová preprava) alebo osobné vyzdvihnutie výrobku (osobný odber na pobočke spoločnosti HAPPY END, Bratislavská 83, 902 01 Pezinok).

4.2. Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy kuriérom,  je povinný uhradiť dodacie náklady vo výške 8,40 €. Výrobok bude zabalený a zabezpečený spoločnosťou HAPPY END alebo priamo výrobcom. Spotrebiteľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Predávajúci zabezpečí poistenie prepravovaného výrobku v plnej výške.

4.3 Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy osobný odber, neuhrádza žiadne dodacie náklady. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi skontrolovať správnosť a kompletnosť objednaného výrobku bezodkladne po jeho prevzatí, t.j. na pobočke spoločnosti HAPPY END ihneď po odovzdaní výrobku.

4.4 Spoločnosť HAPPY END nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky, ku ktorému preukázateľne došlo v čase prepravy výrobku buď na strane prepravnej spoločnosti, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom alebo na strane spotrebiteľa, ak bol zvolený spôsob prepravy osobným odberom.

4.5 V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme včas a riadne dodanú zásielku ani vtedy, keď mal možnosť vopred sa dohodnúť na presnom čase prevzatia zásielky s kuriérom a kuriér túto dohodu riadne splnil, znáša účelne vynaložené náklady predávajúceho na prepravu zásielky spotrebiteľ, a to aj napriek tomu, že zásielku neprevzal.

4.6 Výrobok, ktorý je na sklade bude spotrebiteľovi doručený do 3 až 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky spotrebiteľa predávajúcim; v prípade platby vopred na účet predávajúceho podľa bodu 5.2 týchto VOP bude výrobok doručený do 3 až 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za výrobok na účet spoločnosti HAPPY END.

4.7 Výrobok, ktorý nie je na sklade bude spotrebiteľovi doručený spravidla do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim; v prípade platby vopred na účet predávajúceho podľa bodu 5.2 týchto VOP bude výrobok doručený spravidla do 2 týždňov odo dňa pripísania úhrady za výrobok na účet spoločnosti HAPPY END.

4.8 Skutočnosť, či sa výrobok nachádza na sklade alebo nie, predávajúci oznámi spotrebiteľovi najneskôr pri potvrdení objednávky podľa bodu 3.3 VOP, pokiaľ  táto skutočnosť už nie je spotrebiteľovi známa skôr, napríklad z webovej stránky predávajúceho.

čl. V. Spôsob úhrady a platobné podmienky

5.1 Spoločnosť HAPPY END poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny výrobku (prípadne aj ceny dodacích nákladov, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom) platbou vopred na účet predávajúceho, platbou na dobierku alebo platbou na mieste.

5.2 Platbu vopred na účet predávajúceho uskutoční spotrebiteľ po potvrdení objednávky predávajúcim. V potvrdení objednávky budú spotrebiteľovi zaslané na email všetky potrebné údaje na uskutočnenie platby na účet predávajúceho. Spoločnosť HAPPY END si vyhradzuje právo pri platbe vopred na účet predávajúceho odoslať zásielku až po prijatí platby na jej účet. Pri tomto spôsobe úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky spojené s platbou za kúpený výrobok.

5.3 Platbu na dobierku uskutoční spotrebiteľ pri prevzatí zásielky doručenej kuriérom, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Za tento spôsob úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky.

5.4 Platbu na mieste uskutoční spotrebiteľ pri osobnom odbere zakúpeného výrobku, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Za tento spôsob úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky.

5.5 Celková cena výrobku bude spotrebiteľovi zreteľná a jasná v čase vypĺňania objednávkového formulára. Celková cena závisí od ceny objednaného výrobku a spôsobu prepravy.

5.6 Ceny výrobkov a dodacie náklady sú uvedené v mene Euro - €. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu spotrebiteľa v €. Ceny výrobkov a dodacie náklady sú uvedené s DPH.

čl. VI. Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do uvedeného momentu je výrobok vo vlastníctve predávajúceho.

6.2 Spotrebiteľ, ktorý neuhradil celú kúpnu cenu výrobku a zároveň došlo k prevzatiu výrobku spotrebiteľom zodpovedá Predávajúcemu za akúkoľvek škodu vzniknutú na výrobku.

čl. VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku. Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa

a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.

7.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj výrobku, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj výrobku, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj výrobku uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj výrobku, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom,

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

7.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho podľa bodu 7.1 týchto VOP v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. emailom zaslaným na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1 týchto VOP). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto VOP a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

7.5 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané spoločnosti HAPPY END najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.7 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou HAPPY END (napr. doklad o kúpe výrobku, faktúra).

7.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť spotrebiteľovi zmluvou dohodnuté plnenie - výrobok, napr. z dôvodu zmeny colných a devízových predpisov, ktoré neumožňujú doviezť výrobok na územie Slovenskej republiky a predmetný výrobok nemá predávajúci na sklade; z dôvodu vyššej moci (vis major), ak by bolo neskoršie dodanie výrobku pre spotrebiteľa neúčelné.

7.9 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.10 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.9 týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.11 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.12 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj výrobku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.9 VOP pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.13 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku; to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.14 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku.

7.15 V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

čl. VIII. Záručné podmienky a reklamačné podmienky

8.1 Na výrobky predávané spoločnosťou HAPPY END je poskytnutá zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku spotrebiteľovi.

8.2 Spotrebiteľ môže reklamovať len výrobok, ktorý zakúpil a úplne zaplatil jeho kúpnu cenu v spoločnosti HAPPY END.

8.3 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný spolu s reklamovaným výrobkom zaslať predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1 týchto VOP alebo osobne predložiť aj doklad o kúpe výrobku (príp. faktúru) a záručný list, ak bol tento súčasťou výrobku. Súčasťou reklamácie musí byť aj popísanie vady, pre ktorú je výrobok daný na reklamáciu a uvedenie preferovaného spôsobu vybavenia reklamácie zo strany spotrebiteľa.

8.4 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.5 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť HAPPY END môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

8.7 Spoločnosť HAPPY END nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia, ktoré zistí určená osoba, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. Zároveň sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť spoločnosti HAPPY END všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak s opravou výrobku a s jej cenou alebo spôsobom jej výpočtu vopred vyjadrí spotrebiteľ svoj súhlas.

8.8 Porušením záručných podmienok je najmä, avšak nie výlučne, ak:

a) vada bola spôsobená nesprávnou manipuláciou s výrobkom,

b) výrobok bol upravený spotrebiteľom alebo treťou osobou,

c) vada bola spôsobená používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, 

d) výrobok bol daný na opravu alebo úpravu osobe, ktorá nie je oprávnená vykonávať záručné opravy výrobku,

e) výrobok je mechanicky poškodený,

f) bola inštalácia výrobku vykonaná neodborne alebo neautorizovanou osobou,

g) vada bola spôsobená vyššou mocou (napr. živelná pohroma, požiar, povodeň a pod.),

h) vada bola spôsobená opotrebovaním výrobku v dôsledku jeho používania a tiež nešetrným alebo nedbalým používaním alebo manipuláciou s výrobkom.

8.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.10 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1 Spoločnosť HAPPY END informuje spotrebiteľa o tom, že má právo riešiť prípadný spor z právneho vzťahu medzi spotrebiteľom a predávajúcim aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ktorý je upravený v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“).

9.2 Podľa zákona o ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva; spotrebiteľ tak môže urobiť aj formou zaslania emailu na emailovú adresu happyend@happyend.sk. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb,

d) a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom na Ministerstve hospodárstva SR.

9.4 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2 Tieto VOP možno meniť len písomnou formou. Predávajúci sa zaväzuje o zmene VOP bezodkladne informovať na svojej internetovej stránke uvedenej v bode 3.1 týchto VOP.

10.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi spotrebiteľom a spoločnosťou HAPPY END je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd. Spotrebiteľ a predávajúci sa zaväzujú k tomu, že prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa budú snažiť vyriešiť prednostne dohodou.

10.4 Tieto VOP sú platné a účinné od  1. 7. 2020.

 

V Pezinku, dňa 1. 7. 2020

 

Ing. Jaroslav Čulík
konateľ spoločnosti

 

Príloha k VOP: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf