Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti HAPPY END spol. s r.o. zo dňa 1. 4. 2024

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti HAPPY END spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 35 710 578, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14006/B (ďalej len „Predávajúci“) upravujú právne vzťahy pri predaji tovaru a služieb (ďalej len „Tovar“) zákazníkom Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webových stránkach https://www.happyend.sk (ďalej len „Internetový obchod“) alebo inými spôsobmi.

1.2. Kupujúcim sa na účely VOP považuje:
1.2.1. fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. osoba, ktorá kupuje od Predávajúceho Tovar pre svoju osobnú spotrebu (ďalej len „Spotrebiteľ“); a
1.2.2. fyzická osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom alebo právnická osoba (ďalej len „Podnikateľ“).

1.3. Ak konkrétne ustanovenie VOP používa pojem „Spotrebiteľ“, práva a povinnosti z tohto ustanovenia sa vzťahujú výlučne na Spotrebiteľa.
Ak konkrétne ustanovenie VOP používa pojem „Podnikateľ“, práva a povinnosti z tohto ustanovenia sa vzťahujú výlučne na Podnikateľa.
Ak konkrétne ustanovenie VOP používa pojem „Kupujúci“, práva a povinnosti z tohto ustanovenia sa vzťahujú tak na Spotrebiteľa ako aj na Podnikateľa.

1.4. Sortiment Tovaru je uvedený v aktuálnom katalógu tovaru Predávajúceho (ďalej len „Katalóg“), ktorý je uverejňovaný v Internetovom obchode.

1.5. VOP bližšie vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe Tovaru. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia objednávacou dokumentáciou (ktorou obvyklou časťou je objednávka a potvrdenie objednávky), týmito VOP a dokumentmi, na ktoré tieto VOP odkazujú (ďalej spoločne len „Zmluva“).
V otázkach neupravených v Zmluve sa zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom.
V otázkach neupravených v Zmluve sa zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom.

1.6. Neoddeliteľnou súčasťou VOP sú (i) podmienky pre ochranu osobných údajov Spotrebiteľa uvedené na webovej stránke https://www.happyend.sk/ochrana-osobnych-udajov, (ii) vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy a (iii) podmienky pre ochranu osobných údajov Podnikateľa uvedené na webovej stránke https://www.happyend.sk/ochrana-osobnych-udajov.

1.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť VOP. Zmeny VOP budú zverejnené na webových stránkach Predávajúceho https://www.happyend.sk pred začiatkom ich účinnosti.

2. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ SPOTREBITEĽOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

2.1. Predávajúci pred uzavretím Zmluvy oznamuje Spotrebiteľovi, že:
2.1.1. údaje o hlavných vlastnostiach Tovaru sú uvedené v Katalógu;
2.1.2. kontaktné údaje Predávajúceho sú: HAPPY END spol. s r.o. so sídlom na adrese Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 35 710 578, číslo účtu: 6624974003/1111; kontaktným e-mailom pre doručovanie elektronickej pošty je elektronická adresa happyend@hyppyend.sk a kontaktným telefónnym číslom je 0911 874 942;
2.1.3. podať reklamáciu Tovaru, sťažnosť alebo podnet možno na adrese uvedenej v bode 2.1.2 VOP pričom postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov je uvedený v článku 4 VOP;
2.1.4. celkovú cenu Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní Spotrebiteľ má možnosť vidieť po vložení vybraného Tovaru do košíka, a to ešte pred potvrdením objednávky;
2.1.5. Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy;
2.1.6. náklady na dodanie Tovaru sa líšia podľa Spotrebiteľom zvolenej metódy doručenia Tovaru a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady kúpnej ceny;
2.1.7. ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, požaduje Predávajúci úhradu kúpnej ceny pred prevzatím Tovaru Spotrebiteľom od Predávajúceho, a to spôsobom podľa Spotrebiteľom vybranej metódy úhrady kúpnej ceny;
2.1.8. Spotrebiteľ prostredníctvom Internetového obchodu neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie;
2.1.9. ceny Tovaru sú v Katalógu uvádzané bez dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane dane z pridanej hodnoty, vrátane všetkých poplatkov stanovených právnymi predpismi;
2.1.10. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar sú uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim;
2.1.11. Spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť, a to za podmienok uvedených v bode 5.3 VOP; Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy v prílohe č. 1 VOP;
2.1.12. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k Tovaru, ktorý bol na základe objednávky upravený Predávajúcim na mieru podľa požiadaviek Spotrebiteľa (napr. rohože predávané na metráž a pod.);
2.1.13. ak Spotrebiteľ pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o službách, je Spotrebiteľ v prípade, že odstúpi od zmluvy o službách, povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o službách;
2.1.14. pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;
2.1.15. práva z chybného plnenia sa plne riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 102/2014 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a článkom 4 VOP;
2.1.16. informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov je uvedený v článku v článku 10 VOP.

3. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Umiestnením ponuky predaja Tovaru v Katalógu vyjadruje Predávajúci svoju vôľu uzavrieť Zmluvu na Tovar vybraný Kupujúcim za podmienok uvedených vo VOP. Všetok Tovar prezentovaný v Katalógu nie je považovaný za návrh na uzavretie Zmluvy. Návrh na uzavretie Zmluvy robí až Kupujúci svojou objednávkou uskutočnenou v súlade s týmito VOP. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že (i) obrázky pri Tovare sú len ilustračné a  emusia úplne zodpovedať reálnej podobe Tovaru, a (ii) obrázky môžu obsahovať aj vyobrazenie doplnkového tovaru, ktorý nie je predmetom ponuky predaja.

3.2. Okamihom doručenia elektronickej objednávky Predávajúcemu vytvorenej Kupujúcim v elektronickom rozhraní Internetového obchodu je podaný návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Kupujúceho. Zmluva je uzatvorená odoslaním potvrdenia objednávky (či jej časti) Predávajúcim; od okamihu potvrdenia objednávky Predávajúcim je uzatvorená Zmluva, ktorej predmetom je predaj a kúpa Tovaru špecifikovaného v objednávke Kupujúceho, ktorého dodanie Predávajúci potvrdil v potvrdení objednávky.
V prípade, že je objednávka Tovaru Podnikateľom vykonaná inými komunikačnými prostriedkami ako v elektronickom rozhraní Internetového obchodu (napr. e-mailom alebo telefonicky), zašle Predávajúci Podnikateľovi rekapituláciu objednávky obsahujúcu odkaz na VOP a zásady ochrany osobných údajov zverejnené na webovej stránke Predávajúceho v elektronickej podobe, ktorá má povahu potvrdenia objednávky; od okamihu potvrdenia objednávky Predávajúcim je uzatvorená Zmluva. Potvrdenie objednávky (vytvorenej Kupujúcim v elektronickom rozhraní Internetového obchodu alebo vykonanej Podnikateľom inými komunikačnými prostriedkami) je potvrdením o uzavretej Zmluve v textovej podobe.

3.3. Podmienkou platnosti objednávky v elektronickom rozhraní Internetového obchodu je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí predpísaných objednávkovým formulárom. Objednávku (návrh Zmluvy) vrátane všetkých jej súčastí je možné podať iba v podobe, ako ju vymedzuje elektronické rozhranie Internetového obchodu. Podmienkou platnosti objednávky vykonanej inými komunikačnými prostriedkami je uvedenie základných údajov a náležitostí na určenie obsahu Zmluvy.

3.4. Odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje najmä, že:
3.4.1. sa oboznámil s VOP v znení platnom v okamihu odoslania objednávky;
3.4.2. sa oboznámil s podmienkami na ochranu osobných údajov;
3.4.3. podmienky uvedené vo VOP a ďalších dokumentoch, na ktoré VOP odkazujú, plne prijíma a robí ich súčasťou podmienok ponuky na uzavretie Zmluvy;
3.4.4. súhlasí s ďalšími podmienkami predaja a kúpy Tovaru uvedenými v objednávke (najmä s kúpnou cenou za Tovar, dodacími podmienkami a pod.).

3.5. Podrobné informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k vyplneniu a odoslaniu objednávky v elektronickom rozhraní Internetového obchodu, sú zrejmé z procesu objednávania v Internetovom obchode a Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky všetky údaje skontrolovať, prípadne opraviť alebo zmeniť. Kupujúci Predávajúcemu objednávku odošle kliknutím na príslušné tlačidlo umiestnené na konci procesu nákupu Tovaru upozorňujúce Kupujúceho na záväzok uhradiť kúpnu cenu.

3.6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky a jej potvrdenie si znáša každá zmluvná strana sama. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá Zmluva je Predávajúcim archivovaná v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

3.7. Kupujúci kupuje Tovar za kúpnu cenu platnú v čase objednania Tovaru. V prípade špeciálneho Tovaru (napr. ktorý musí Predávajúci objednať od tretej osoby) Predávajúci po uskutočnení objednávky Kupujúcim potvrdí Kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom výšku kúpnej ceny a termín dodania Tovaru. Výšku kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu a v závislosti od vývoja kurzu meny euro voči zahraničným menám. Pokiaľ Kupujúci s takouto zmenou kúpnej ceny po uskutočnení objednávky nesúhlasí, má sa za to, že Kupujúci objednávku stornoval.

3.8. Akčné ponuky a zľavy sú platné vždy za podmienok a podľa termínov uvedených pri danej ponuke/akcii či do vypredania zásob. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s podmienkami ponuky/akcie, dobou platnosti ponuky/akcie, cenou a množstvom Tovaru, ktorý je možné v ponuke/akcii objednať. Kupujúci berie na vedomie, že množstvo Tovaru v ponuke/akcii, ktoré je možné u Predávajúceho objednať, je obmedzené množstvom daného Tovaru, ktorý má Predávajúci v okamihu uskutočnenia objednávky skutočne k dispozícii.

3.9. Kupujúci odoslaním objednávky Tovaru Predávajúcemu vyhlasuje, že je oboznámený s celkovou kúpnou cenou Tovaru, ktorý je predmetom jeho ponuky na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim, vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších poplatkov, a prípadnou cenou dopravy a s takouto kúpnou cenou plne súhlasí. Balné je už započítané v kúpnej cene za Tovar. Balným sa rozumie kontrola kompletnosti Tovaru a bezpečné zabalenie krehkého výrobku v prípade, že pôvodný obal nedostatočne chráni výrobok pred poškodením počas dopravy. Cena dopravy a jej výška je Predávajúcim účtovaná s ohľadom na Kupujúcim zvolený spôsob dodania Tovaru v objednávke. Výška ceny dopravy Tovaru, ak nie je Predávajúcim u predmetného Tovaru uvedené, že cena dopravy Tovaru je určovaná individuálne (najmä s ohľadom na druh, hmotnosť, objem Tovaru alebo vzdialenosť miesta dodania Tovaru), je doplnená do objednávky Kupujúceho automaticky po tom, čo Kupujúci zvolí v priebehu procesu vyplnenia objednávky spôsob dodania Tovaru; cena dopravy Tovaru je súčasťou celkovej kúpnej ceny podľa uzatvorenej Zmluvy. O výške ceny dopravy Tovaru, ktorá je určovaná individuálne, Predávajúci Kupujúceho informuje bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky Tovaru Kupujúcim. Cena dopravy Tovaru, ktorá je určovaná individuálne, zodpovedá obvykle účtovaným nákladom na dopravu a je Predávajúcim pripočítaná k celkovej kúpnej cene podľa uzatvorenej Zmluvy. Za podmienok určených Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúci nebude Kupujúcemu cenu dopravy Tovaru účtovať.

3.10. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar určí Kupujúci v objednávke, a to výberom z Predávajúcim ponúkaných možností. Možnosť platby prevodom sa nevzťahuje na kupujúcich bez platobnej histórie a na kupujúcich, ktorí sú v oneskorení s úhradou už vystavených daňových dokladov.

3.11. Miestom dodania Tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke. Dodanie Tovaru Kupujúcemu bude realizované spôsobom, ktorý určí Kupujúci v objednávke, a to výberom z Predávajúcim ponúkaných možností.

3.12. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho po jeho prevzatí a po úplnom zaplatení kúpnej ceny za Tovar Predávajúcemu.

3.13. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti podľa akejkoľvek Zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a príslušným Kupujúcim je Predávajúci oprávnený bez ďalšieho pozastaviť akékoľvek svoje plnenie, a to až do doby úplného uhradenia dlžnej čiastky, s ktorou je Kupujúci v omeškaní.

3.14. Pri prevzatí Tovaru Kupujúci dostane dodací list, ktorý je zároveň (v prípade poskytnutia záruky a v prípade, že nie je k Tovaru priložený samostatný záručný list) záručným listom.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

4.1. Spoločné ustanovenia
4.1.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho dodaní Kupujúcemu. Zjavné chyby Tovaru alebo neúplnosť Tovaru, pokiaľ sú zistiteľné pri dodaní Tovaru, je Kupujúci povinný reklamovať okamžite. Pri zjavných chybách Tovaru je Kupujúci oprávnený takto chybný Tovar odmietnuť prevziať a má právo dohodnúť s Predávajúcim náhradný termín plnenia.

4.1.2. Ak Kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi Zmluvou a skutočne dodaným Tovarom (v druhu alebo množstve) alebo Kupujúci nedostal s Tovarom správne vyplnený dodací list, je povinný ihneď podať (najneskôr do 24 hodín) správu Predávajúcemu.

4.1.3. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe a montáži alebo inštalácii Tovaru, ktorá bola vykonaná pracovníkmi Predávajúceho.

4.1.4. Zodpovednosť za vady a záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
4.1.4.1. vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním zo strany Kupujúceho;
4.1.4.2. opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním Kupujúcim;
4.1.4.3. vady vzniknuté mechanickým poškodením Tovaru Kupujúcim;
4.1.4.4. vady vzniknuté používaním Tovaru Kupujúcim v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou a chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, do ktorého je Tovar určený;
4.1.4.5. vady vzniknuté neodbornou inštaláciou, obsluhou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar zo strany Kupujúceho;
4.1.4.6. poškodenie Tovaru Kupujúcim nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
4.1.4.7. Tovar, ktorý bol upravovaný Kupujúcim (nátery, ohýbanie atď.);
4.1.4.8. poškodenie Tovaru prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

4.2. Podnikateľ
4.2.1. 
Podnikateľ môže Tovar reklamovať u Predávajúceho na e-mailovej adrese happyend@hyppyend.sk alebo telefonicky na čísle 0911 874 492 alebo iným spôsobom, podľa voľby Podnikateľa.

4.2.2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť v dĺžke dvanástich (12) mesiacov, ak nie je na obale tovaru, v sprievodnej dokumentácii, na dodacom liste alebo v katalógu uvedené inak (tj. napr. kratšia alebo dlhšia záručná lehota, dátum použiteľnosti, doba trvanlivosti a pod.), v takom prípade platí tento špecifický údaj. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol Tovar v záručnej oprave. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie začína dňom nasledujúcim po prijatí Tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie, nie až dňom vyzdvihnutia tovaru Kupujúcim. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná lehota nepredlžuje.

4.2.3. Reklamácie Podnikateľa budú vybavené v súlade s Obchodným zákonníkom.

4.3. Spotrebiteľ
4.3.1. 
Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať u Predávajúceho na e-mailovej adrese happyend@hyppyend.sk alebo telefonicky na čísle 0911 874 492 alebo iným spôsobom, podľa voľby Spotrebiteľa; týmto spôsobom môže Spotrebiteľ podať Predávajúcemu aj sťažnosť alebo podnet. Ak je na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližším, má Spotrebiteľ právo vytknúť vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

4.3.2. Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi záruku za akosť na Tovar so záručnou dobou v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkou vybraného Tovaru, pri ktorom je životnosť obmedzená jeho chemickým zložením; v takom prípade je na obale takéhoto Tovaru alebo v sprievodnej dokumentácii k takémuto Tovaru alebo na dodacom liste uvedená exspiračná lehota určujúca životnosť Tovaru.

4.3.3. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi najmä za to, že Tovar:
4.3.3.1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
4.3.3.2. je v súlade s jeho popisom uvedeným v Katalógu (prípadne technickým listom);
4.3.3.3. je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;
4.3.3.4. je vhodný na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem;
4.3.3.5. množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať, aj s vzhľadom na verejné vyhlásenia urobené Predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže Predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia Zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv;
4.3.3.6. je dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať;
4.3.3.7. zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Predávajúci Spotrebiteľovi poskytol pred uzavretím Zmluvy.
Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije v prípade, že Predávajúci Spotrebiteľa pred uzavretím Zmluvy osobitne upozornil, že niektorá vlastnosť Tovaru sa líši a Spotrebiteľ s tým pri uzatváraní Zmluvy výslovne súhlasil.

4.3.4. Ak je predmetom kúpy Tovar s digitálnymi vlastnosťami, Predávajúci zabezpečí, že Spotrebiteľovi budú poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Popri dohodnutých aktualizáciách Predávajúci zabezpečí, že Spotrebiteľovi budú poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si Tovar po prevzatí uchoval vlastnosti podľa bodu 4.3.3 VOP, a že bude na ich dostupnosť upozornený:
4.3.4.1. po dobu dvoch (2) rokov, ak majú byť podľa Zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva (2) roky, po celú túto dobu;
4.3.4.2. počas obdobia, počas ktorého to Spotrebiteľ môže rozumne očakávať, ak sa majú podľa Zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnúť jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu s prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí Zmluvy a povahe záväzku.
Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije v prípade, že Predávajúci Spotrebiteľa pred uzavretím Zmluvy osobitne upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a Spotrebiteľ s tým pri uzatváraní Zmluvy výslovne súhlasil.

4.3.5. Spotrebiteľ je povinný práva zo zodpovednosti za vady uplatniť u Kupujúceho v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať sa do záručnej doby nepočíta.

4.3.6. V prípade riadne uplatnenej vady má Spotrebiteľ právo na:
4.3.6.1. bezplatné odstránenie vady, ktorú možno odstrániť;
4.3.6.2. výmenu položky Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu položky Tovaru alebo závažnosť vady;
4.3.6.3. výmenu súčasti, ak sa vada týka len súčasti položky Tovaru a ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu položky Tovaru alebo závažnosť vady;
4.3.6.4. na výmenu položky Tovaru alebo na odstúpenie od Zmluvy vo vzťahu k tej položke Tovaru, ktorého sa vada týka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa táto položka Tovaru mohla riadne užívať ako vec bez vady;
4.3.6.5. na výmenu položky Tovaru alebo na odstúpenie od Zmluvy vo vzťahu k tej položke Tovaru, ktorej sa vada týka, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád túto položku Tovaru riadne užívať;
4.3.6.6. na primeranú zľavu z ceny položky Tovaru ak ide o neodstrániteľné vady iné ako je uvedené v bode 4.3.6.4 VOP.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú položku Tovaru za bezchybnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3.7. Spotrebiteľ je povinný vady Tovaru, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe, oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od kedy sa Kupujúci dozvedel o vade Tovaru alebo bez zbytočného odkladu potom, čo ich Spotrebiteľ mal zistiť pri prehliadke Tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Kupujúci mohol zistiť neskôr. V oznámení je Spotrebiteľ povinný uviesť ako sa vady Tovaru prejavujú.

4.3.8. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

4.3.9. Spotrebiteľ je povinný na vlastné riziko reklamovanú položku Tovaru, príp. jej časť doručiť Predávajúcemu. Tovar musí byť v úplnom stave, zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Predávajúci po vybavení reklamácie vyzve Spotrebiteľa k odberu Tovaru, príp. jeho časti, prípadne ho zašle na svoje náklady a riziko Spotrebiteľovi.
Ak sa na reklamáciu Tovaru Spotrebiteľom vyžaduje demontáž Tovaru, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom Tovaru predtým, než sa vada prejavila, Predávajúci vykoná demontáž chybného Tovaru a montáž opraveného alebo nového Tovaru alebo uhradí náklady s tým spojené.

4.3.10. Predávajúci je povinný reklamáciu Spotrebiteľa vybaviť v primeranej lehote odo dňa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady, najneskôr však do tridsiatich (30) dní; táto povinnosť Predávajúceho sa primerane použije aj na vybavenie sťažnosti alebo podnetu.

5. ZRUŠENIE ZMLUVY

5.1. Predávajúci
5.1.1. 
Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to až do okamihu odovzdania tovaru na Prepravu Kupujúcemu, a to e-mailovou správou zaslanou Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

5.1.2. Ak Predávajúci nie je schopný splniť Zmluvu z dôvodu vyššej moci, t.j. z dôvodu takých mimoriadnych a nepredvídaných okolností nezávislých na vôli zmluvných strán, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy predvídať a ktoré zapríčinia, že Predávajúci nie je schopný splniť Zmluvu (napr. vojna, živelné katastrofy, epidémie, vládne zákazy a obmedzenia), oznámi Predávajúci túto skutočnosť Kupujúcemu, s tým, že Kupujúci aj Predávajúci sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť.

5.1.3. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za Tovar alebo akékoľvek iné platby v prospech Predávajúceho alebo bolo na Kupujúceho začaté konkurzné konanie alebo je Kupujúci v úpadku alebo hroziacom úpadku.

5.1.4. Predávajúci má ďalej právo od Zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s Kupujúcim na náhradnom plnení. Ak Kupujúci už zaplatil objednaný Tovar a Predávajúci odstúpi od Zmluvy z dôvodu uvedeného v tomto bode, vráti Predávajúci Kupujúcemu celú zaplatenú sumu najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy Kupujúcemu. Má sa za to, že plnenie sa stane nemožným aj v prípade, že Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, nemá Predávajúci alebo jeho dodávatelia k dispozícii skladom a takýto Tovar nebude k dispozícii ani do konca doby dodania Tovaru podľa Zmluvy; o tomto dôvode nemožnosti plnenia je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho e-mailovou správou, a to bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia nemožnosti plnenia.
Ak sa plnenie stane nemožným len z časti, t.j. len vo vzťahu k jednotlivej položke, tento bod sa primerane aplikuje len vo vzťahu k tejto konkrétnej položke, t.j. Predávajúci má právo od Zmluvy odstúpiť len vo vzťahu k tejto konkrétnej položke a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu len za túto konkrétnu položku. Ak Kupujúci nesúhlasí s takýmto čiastočným plnením, má právo odstúpiť od Zmluvy.

5.1.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 5.1 VOP, nemá Kupujúci ani Predávajúci voči druhej zmluvnej strane právo na akúkoľvek náhradu škody či inej ujmy.

5.2. Podnikateľ
5.2.1. 
Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 5.1.2 a 5.1.4 VOP.

5.2.2. Podnikateľ je oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Zmluvy alebo jej časti bez udania dôvodu, a to až do okamihu odovzdania tovaru na prepravu Podnikateľovi, a to e-mailovou správou zaslanou Podnikateľom na adresu happyend@hyppyend.sk. Predávajúci na základe tejto žiadosti oznámi Podnikateľovi výšku storno poplatku za zrušenie Zmluvy alebo jej časti, ktorú je Podnikateľ povinný zaplatiť Predávajúcemu a lehotu jeho zaplatenia e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu, z ktorej Podnikateľ odoslal zrušovací prejav Zmluvy alebo jej časti. Výška storno poplatku je Predávajúcim určená podľa výšky nákladov, ktoré s plnením Zmluvy alebo jej časti, ktorá má byť zrušená, Predávajúcemu vznikli do dňa doručenia zrušovacieho prejavu zo strany Podnikateľa, najmenej však vo výške 15% (pätnásť percent) z kúpnej ceny za Tovar podľa Zmluvy alebo jej časti. Zmluva alebo jej časť zaniká dňom, kedy Podnikateľ oznámi Predávajúcemu, že akceptuje storno poplatok a zaväzuje sa ho uhradiť v určenej lehote, a to formou odpovede na e-mailovú správu Predávajúceho ohľadne výšky storno poplatku a jeho splatnosti. Odo dňa doručenia žiadosti Podnikateľa o zrušenie Zmluvy alebo jej časti neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie Tovaru, ktorého predaj je predmetom tejto Zmluvy alebo jej časti.

5.2.3. Podnikateľ je oprávnený do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru požiadať Predávajúceho o zrušenie Zmluvy a možnosť vrátiť dodaný Tovar. Predávajúci nie je povinný takejto žiadosti Podnikateľa vyhovieť. Ak Predávajúci žiadosti Podnikateľa vyhovie, oznámi Podnikateľovi podmienky zrušenia Zmluvy a vrátenia Tovaru.

5.2.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie je Predávajúci povinný vrátiť Podnikateľovi kúpnu cenu do doby, než bude Predávajúcemu vrátený Podnikateľom dodaný Tovar, a to v stave, v ktorom bol Podnikateľovi dodaný.

5.3. Spotrebiteľ
5.3.1. 
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 5.1.2, 5.1.4 a 6.2 VOP.

5.3.2. Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od Zmluvy uzavretej dištančným spôsobom (najmä v elektronickom rozhraní Internetového obchodu alebo inými komunikačnými prostriedkami) do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou osobou s výnimkou dopravcu (a to prevzatím posledného kusu Tovaru, položky Tovaru alebo časti dodávky). Odstúpenie od Zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3.3. Ak si Spotrebiteľ želá odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 5.3.1 alebo 5.3.2 VOP, kontaktuje Predávajúceho a akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením Predávajúcemu uvedie, že od Zmluvy odstupuje. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy vyplnením a odoslaním vzorového formulára uvedeného v prílohe č. 1 VOP na poštovú adresu sídla Predávajúceho alebo na elektronickú adresu happyend@hyppyend.sk alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci potvrdí Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatie odstúpenia od Zmluvy.

5.3.4. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu – najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy – Tovar, ktorý od neho dostal, na poštovú adresu sídla Predávajúceho uvedenú v bode 2.1.1 VOP, ibaže mu Predávajúci ponúkne, že si Tovar vyzdvihne; táto lehota je zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle Tovar najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.3.5. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto Tovarom inak, než je nutné na to, aby sa Spotrebiteľ oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru.

5.3.6. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu – najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy – všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, pokiaľ Spotrebiteľ nezvolil iný spôsob a pokiaľ tým Spotrebiteľovi nevzniknú ďalšie náklady. Ak Spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako obdrží Tovar, alebo než mu Spotrebiteľ preukáže, že Tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.3.7. Zmluvné strany dojednávajú, že Predávajúci môže jednostranne započítať nárok na náhradu škody na Tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.3.8. Ustanovenia týchto VOP o odstúpení od Zmluvy v lehote štrnástich (14) dní nemožno chápať ako možnosť bezplatného vypožičania Tovaru.

5.3.9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:
5.3.9.1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
5.3.9.2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
5.3.9.3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
5.3.9.4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
5.3.9.5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
5.3.9.6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
5.3.9.7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
5.3.9.8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
5.3.9.9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
5.3.9.10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
5.3.9.11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
5.3.9.12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

6.1. Predávajúci má právo odmietnuť podľa svojho uváženia objednávku Kupujúceho (t.j. nevykonať jej potvrdenie), a to najmä pokiaľ Kupujúci opakovane neplní svoje záväzky odobrať Tovar alebo zaplatiť kúpnu cenu.

6.2. Predávajúci má povinnosť dodať Tovar podľa Zmluvy, a to v lehote stanovenej v potvrdení objednávky.
V prípade Podnikateľa platí, že ak nie je v potvrdení objednávky uvedená dodacia lehota a ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, Predávajúci Podnikateľovi dodá Tovar, ktorý je v Katalógu označený ako Tovar (a) skladom, bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky a (b) nie je skladom, bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky.
V prípade Spotrebiteľa platí, že lehota na dodanie Tovaru je vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Ak Predávajúci nie je schopný túto lehotu dodržať (napr. z dôvodu, že Tovar nie je skladom a pod.), upozorní na to Spotrebiteľa a oznámi mu novú dodaciu lehotu; s dodacou lehotou presahujúcou tridsať (30) dní musí Spotrebiteľ súhlasiť. Ak Spotrebiteľ s novou dodacou lehotou nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.3. Pri prevzatí Tovaru odovzdá Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad k dodanému Tovaru.

6.4. Spokojnosť s nákupom zisťuje Predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“. Predávajúci je oprávnený tieto dotazníky zaslať Kupujúcemu, pokiaľ Kupujúci neodmietne zasielanie obchodných oznámení Predávajúceho alebo svoj skôr udelený súhlas neodvolá. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia Predávajúci využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely je Predávajúci oprávnený odovzdávať informácie o zakúpenom Tovare a e-mailovú adresu Kupujúceho.

7. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

7.1. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivé informácie pri registrácii a podaní objednávky, a to najmä fakturačné údaje a miesto dodania Tovaru.

7.2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný Tovar a zaplatiť celkovú kúpnu cenu.

7.3. V prípade, že je Tovar pri prevzatí Kupujúcim v rozpore so Zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď dodaním chýbajúceho Tovaru, výmenou Tovaru alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny za Tovar alebo od Zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore s Zmluvou vedel alebo rozpor s Zmluvou sám spôsobil; týmto nie je dotknuté právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 5.3.2 VOP.

7.4. Spotrebiteľ výslovne udeľuje súhlas s tým, aby v prípade, že predmetom dodania podľa Zmluvy sú služby, tieto boli poskytnuté Predávajúcim pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že v takom prípade nemá Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 5.3.2 VOP.

7.5. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o Kupujúcom z databázy vymazať.

8. OSOBITNÉ AKCIE

8.1. Predávajúci je podľa svojho uváženia oprávnený v Internetovom obchode alebo inak vyhlásiť osobitné akcie majúce za cieľ lepšie oboznámiť potenciálnych zákazníkov s Tovarom. K týmto akciám patrí napr. výpožička Tovaru, poskytnutie Tovaru zadarmo, poskytnutie vzorky a pod.

8.2. O podmienkach zvláštnej akcie Predávajúci informuje v Internetovom obchode alebo iným vhodným spôsobom. Pokiaľ nie je stanovené v podmienkach takejto akcie inak, uplatnia sa na osobitnej akcii a vzniknuté právne vzťahy podmienky týchto VOP, a to s nasledujúcimi výnimkami:
8.2.1. na Tovar poskytnutý či vypožičaný Predávajúcim v osobitnej akcii sa nevzťahuje akákoľvek zodpovednosť Predávajúceho za vady či záruka za akosť;
8.2.2. v prípade osobitnej akcie, v rámci ktorej dochádza k výpožičke Tovaru zo strany Predávajúceho, bude podpísaný o prevzatí Tovaru do výpožičky písomný protokol; podpisom písomného protokolu sa Predávajúci ako požičiavateľ a Kupujúci ako vypožičiavateľ dohodli, že v prípade, že vypožičiavateľ vypožičaný tovar nevráti požičiavateľovi v lehote uvedenej v protokole o prevzatí Tovaru, dochádza okamihom omeškania s vrátením Tovaru k uzavretiu Zmluvy na vypožičaný Tovar s tým, že vypožičiavateľ je povinný požičiavateľovi uhradiť kúpnu cenu v lehote pätnástich (15) dní odo dňa uzavretia Zmluvy na vypožičaný Tovar.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1. Predávajúci a Kupujúci zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností.

9.2. Predávajúci a Podnikateľ sa dohodli, že prípadná škoda spôsobená Podnikateľovi v dôsledku omeškania s dodaním či poskytnutím Tovaru Predávajúcim alebo škoda spôsobená Podnikateľovi v súvislosti s vadou Tovaru, bude Predávajúcim v prípade existencie povinnosti k jej náhrade Podnikateľovi nahradená maximálne do sumy zodpovedajúcej dvojnásobku kúpnej ceny objednaného Tovaru.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Ak Spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo ak sa Spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov

10.2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk).

10.3. Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webových sídlach: www.ec.europa.eu/consumers alebo www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, považuje sa za písomný úkon aj úkon urobený zmluvnou stranou formou doporučenej zásielky, faxom alebo e-mailom. V prípade urobenia písomného úkonu vo forme e-mailovej správy, ktorého povinnou náležitosťou je podľa týchto VOP aj podpis konajúcej osoby, je písomný úkon riadne urobený, pokiaľ e-mailová správa obsahuje podpis identifikujúci konajúcu osobu (t.j. obchodné meno, meno a priezvisko) alebo scan listiny obsahujúci taký písomný úkon opatrený vlastnoručným podpisom konajúcej osoby.

11.2. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe.

11.4. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetových stránkach https://www.happyend.sk, najskôr však od dňa 1. 4. 2024.

 

Príloha č. 1 VOP

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Komu:
HAPPY END spol. s r.o.
Bratislavská 83, 902 01 Pezinok
tel.: 0911 874 942
e-mail: happyend@happyend.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.