Riziká, ktoré sme pred 10 rokmi v EHS nepoznali

Bezpečnosť
Riziká, ktoré sme pred 10 rokmi v EHS nepoznali

Svet je plný zmien. Čo bolo bežné pred 10 rokmi, je dnes ťažko uveriteľné. A to platí tak v našom súkromnom, ako aj v pracovnom živote. Zmeny sa teda logicky nevyhli ani oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (EHS). V oblasti EHS sa preto dnes zaoberáme rizikami, ktoré pred 10 rokmi buď neexistovali, alebo boli považované za okrajové. Ktoré to sú?

Obsah článku:

  1. DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY
  2. PSYCHOSOCIÁLNE RIZIKÁ
  3. INFEKČNÉ CHOROBY A HYGIENA NA PRACOVISKU VO VŠEOBECNOSTI
  4. PRÁCA NA DIAĽKU
  5. NANOMATERIÁLY A NOVÉ TYPY CHEMIKÁLIÍ
  6. AUTOMATIZÁCIA A UMELÁ INTELIGENCIA
  7. ELEKTROMOBILITA A POUŽÍVANIE BATÉRIOVÝCH SYSTÉMOV
  8. AKÝ BOL VÝVOJ V EHS ZA POSLEDNÉ DESAŤROČIE?


Dôsledky zmeny klímy

Pred 10 rokmi neboli dôsledky zmeny klímy v EHS také závažné ako dnes. Odvtedy sa výrazne zvýšilo povedomie o tom, ako rastúce teploty a extrémne poveternostné javy ovplyvňujú bezpečnosť a zdravie pracovníkov. V krajinách južnej Európy sa tomu prispôsobujú opisy pracovných miest a organizácia práce. A vplyv týchto zmien je už zrejmý aj v našom miernom pásme.


Psychosociálne riziká

Hoci sa o duševnom zdraví ako rizikovom faktore diskutuje už dlhší čas, jeho uznanie ako kľúčovej súčasti programu EHS je relatívne nové. Dnes sa zabezpečenie pocitu psychickej bezpečnosti zamestnancov prostredníctvom prevencie pracovného stresu považuje za absolútne nevyhnutné. Posun vo vnímaní psychosociálnych rizík sa odráža aj v novej norme ISO 45001, kde na prvý pohľad vidíme dôraz na ich znižovanie v porovnaní s predchádzajúcou normou OHSAS 18001. K tejto norme dokonca existuje odporúčací dodatok ISO 45003, ktorý sa priamo zaoberá riadením tejto skupiny rizík.


Infekčné choroby a hygiena na pracovisku vo všeobecnosti

Asi všetci vnímame, že pandémia covid-19 poukázala na dôležitosť ochrany pred infekčnými chorobami a celkového hygienického dohľadu aj na bežných (epidemiologicky bezvýznamných) pracoviskách.


Práca na diaľku

Rozvoj práce na diaľku v dôsledku pandémie covid-19 priniesol nové výzvy, ako sú ergonomické úpravy domácich pracovísk alebo ochrana duševného zdravia pri izolovanej práci.


Nanomateriály a nové typy chemikálií

Chemikálie vždy predstavovali vážne riziko. Európsky zoznam existujúcich komerčných látok EINECS obsahuje viac ako 100 000 položiek a nariadenie REACH sa týka približne 35 000 z nich. Každý deň sa do tohto európskeho zoznamu pridáva niekoľko desiatok ďalších látok. Je ťažké odhadnúť všetky dlhodobé vplyvy nových materiálov, a najmä tých, ktoré sú označené ako nano, na ľudské zdravie a životné prostredie. Správne posúdenie rizík s nimi spojených je preto pre EHS skutočnou výzvou.

Riziko v podobe chemikálií


Automatizácia a umelá inteligencia

Digitalizácia priniesla nielen výhody pre prevádzku, ale aj nové riziká. Monitorovanie zamestnancov, ktoré tieto technológie umožňujú, uberá pracovníkom na súkromí. Automatizované technológie zároveň nastavujú vnútené pracovné tempo, a to samo o sebe stačí na zvýšenie psychickej záťaže zamestnancov. Požiadavky robotov a iných automatizovaných zariadení na funkčnú bezpečnosť so sebou prinášajú nové zdravotné riziká.

Práca na montážnej linke

Veľkým problémom je aj skutočnosť, že technologický pokrok vždy predbieha regulačné opatrenia. To vytvára silnú nerovnováhu medzi ním a ochranou práv pracovníkov. Samostatnou kapitolou sú etické a právne otázky, ktoré vznikajú pri používaní nových digitálnych technológií.


Elektromobilita a používanie batériových systémov

Pred 10 rokmi spoločnosť považovala elektromobilitu za výstrelok niekoľkých nadšencov a dnes sme svedkami jej masového rozšírenia. Do obehu sa dostalo veľké množstvo batérií a následne vznikla potreba ich bezpečnej recyklácie a likvidácie bez zaťaženia životného prostredia. Aj riziká spojené s nehodami elektrických vozidiel, ako sú požiare, výbuchy a úniky nebezpečných chemikálií, si vyžadujú primerané bezpečnostné opatrenia a údržbu. Neudržiavaná nabíjacia infraštruktúra predstavuje osobitné riziko v podobe elektrických skratov a požiarov.


Aký bol vývoj v EHS za posledné desaťročie?

Keď si prezeráme (asi hlavne) internetové archívy a zisťujeme, ktoré riziká sme okolo roku 2014 považovali za významné, narazíme na klasické bezpečnostné témy, ako sú pády z výšok, dôsledky preťažovania pohybového aparátu, úrazy pri práci so strojmi alebo evergreen v podobe chemických látok. Je to obdobie, keď sa ešte len začínalo hovoriť o psychosociálnych rizikách. Dnes v oblasti EHS tieto témy určite neopúšťame, ale zároveň musíme reagovať na rastúcu zložitosť sveta a rozšíriť náš záber o všeobecnejšie technologické a sociálne otázky.