Aké sú trendy v oblasti EHS na rok 2024?

Bezpečnosť
Aké sú trendy v oblasti EHS na rok 2024?

Otázky BOZP zasahujú do viacerých rôznych oblastí, a preto sú trendy, ktoré sa v nich odrážajú, rôznorodé. Začínajú u nastupujúcich digitálnych technológií a cez rôzne manažérske a legislatívne témy, končia spoločenskými otázkami, ako je udržateľnosť, rozmanitosť alebo zmena klímy. Nižšie sme pripravili prehľad najdôležitejších trendov na rok 2024, ako ich vnímajú hlavné medzinárodné priemyselné médiá.

Obsah článku:

 1. EŠTE VÄČŠÍ DÔRAZ NA UDRŽATEĽNOSŤ
 2. COMPLIANCE S POMOCOU IT
 3. DEI V OBLASTI EHS A ĽUDSKÝCH ZDROJOV
 4. BEZPEČNOSŤ MIMO KLASICKY VYMEDZENÉHO PRACOVISKA
 5. MODERNÉ PRÍSTUPY KU KOMUNIKÁCII O BOZP
 6. NOVÉ DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
 7. ZLEPŠENIE SITUAČNÉHO POVEDOMIA
 8. PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY
 9. INTEGRÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
 10. ROZVOJ PROGRAMOV NA PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA
 11. UPLATŇOVANIE ZÁSAD OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA
 12. ČO POVEDAŤ NA ZÁVER?


Ešte väčší dôraz na udržateľnosť

Pri presadzovaní EHS politík budú odborníci ešte viac ako doteraz zapojení do úsilia o udržateľnosť. V skutočnosti bude čoraz viac organizácií povinných podávať nefinančné správy podľa zásad ESG. Ich cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi finančnou efektívnosťou, zachovaním bezpečnosti ľudí a znížením environmentálnych a sociálnych vplyvov ich podnikania.

Spoločnosti prijmú ESG buď ako povinnosť, ktorú veľkým spoločnostiam ukladá CSRD, alebo preto, že to od nich budú vyžadovať ich obchodní partneri ako dodávatelia.

ESG - znižovanie vplyvu podnikania na okolie

 

Compliance s pomocou IT

Je v záujme každej organizácie držať krok s meniacimi sa právnymi predpismi a dodržiavať ich. V oblasti BOZP sa k tomu pridáva požiadavka na transparentnosť fungovania systému BOZP. V čoraz väčšej miere vám s tým pomôže pokročilý cloudový softvér od poradenských spoločností a ďalšie digitálne služby, ktorých ponuka sa neustále rozširuje.


DEI v oblasti EHS a ľudských zdrojov

DEI (Diverzita, rovnosť a inklúzia) sa stáva ďalšou dôležitou prioritou moderných organizácií. V oblasti BOZP sa táto politika týka predovšetkým riešenia špecifických ťažkostí, ktorým čelia marginalizované skupiny, a snaha zaistiť, aby boli pracoviská inkluzívne a bezpečné aj pre tieto skupiny.


Bezpečnosť mimo klasicky vymedzeného pracoviska

V poslednom čase sa výrazne rozšírili možnosti, ako pracovať v nevýrobných profesiách. Ide o prácu na diaľku prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Trendom tu nie je umožniť prácu na diaľku ako takú, ale uznať vyvíjajúci sa charakter pracovného prostredia a zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v týchto nových podmienkach.


Moderné prístupy ku komunikácii o BOZP

Sme svedkami generačnej výmeny na pracovisku. Školenia o bezpečnosti nikdy neboli zábavným spestrením dňa, ale s nástupom generácie Z do práce musíme zásadne prehodnotiť formát tohto posolstva. Chceme totiž upútať pozornosť ľudí, ktorí nepoznali predinternetový svet.

Aby sa bezpečnostné témy u generácie Z "ujali", budú musieť manažéri používať moderné komunikačné prostriedky. To je príležitosť napríklad pre rozšírenú realitu s prvkami gamifikácie. Dôležitý je aj samotný obsah - bude potrebné viac zdôvodniť hodnotu požadovaných pravidiel a BOZP vo všeobecnosti.


Nové digitálne technológie

To čo ešte zostalo analógové, sa postupne zdigitalizuje, alebo sa aspoň budú hľadať spôsoby, ako to urobiť. Zvýši sa využívanie moderných IT technológií, ako je umelá inteligencia (AI). AI prevezme veľkú časť správy dokumentácie tak, aby bola konzistentná a v súlade s najnovšími predpismi. AI môže napríklad analyzovať aj veľké súbory údajov o incidentoch v prevádzke a navrhovať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. Digitalizácia bude mať, samozrejme, vplyv aj na poskytovanie fyzickej bezpečnosti.


Zlepšenie situačného povedomia

Dobrý prehľad o situácii na pracovisku je predpokladom nízkej nehodovosti. Je však potrebné posúdiť, ktoré informácie sú relevantné, a poskytovať len tieto informácie. Ich preťažovanie zbytočnými údajmi je kontraproduktívne a neproduktívne. Rozsah použitia je skutočne široký. Pracovníci dnes môžu byť vybavení nositeľnou elektronikou so snímačmi, ktoré zbierajú akékoľvek údaje z ich prostredia a tela. Tieto údaje sa potom môžu analyzovať v cloude a výsledok sa môže v reálnom čase premietať na zariadeniach rozšírenej reality alebo sa môže pracovníkom vrátiť napríklad vo forme haptických signálov.

Znalosť pracoviska a jeho rizík


Prispôsobenie sa zmene klímy

V EHS sa ukazuje potreba zohľadniť riziká spojené so zmenou klímy, ako sú extrémne výkyvy počasia, zmeny teplôt alebo riziká znečistenia. Všetky tieto faktory majú vplyv na duševnú pohodu a výkonnosť zamestnancov. Tieto faktory však ohrozujú aj bezpečnosť majetku a kontinuitu podnikania, pretože so sebou prinášajú riziko náhlych odstávok a výpadkov. Okrem toho zariadenia pracujúce v takomto nestabilnom prostredí bývajú energeticky náročnejšie.


Integrácia obnoviteľných zdrojov energie

S cieľom šetriť finančné zdroje a životné prostredie si spoločnosti zaobstarávajú zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Ich začlenenie do prevádzky však treba zohľadniť aj v analýzach rizík a iných bezpečnostných postupoch.


Rozvoj programov na podporu duševného zdravia

Pohoda zamestnancov pri práci zahŕňa predovšetkým ich ochranu pred psychosociálnymi rizikami, ako je stres a iné formy psychickej záťaže. V roku 2024 sa teda bude naďalej klásť dôraz na zlepšenie pohody zamestnancov a vytvorenie bezpečnejšieho, menej psychicky náročného a produktívnejšieho pracovného prostredia.


Uplatňovanie zásad obehového hospodárstva

Prvoradou snahou by malo byť zabezpečiť, aby odpad vôbec nevznikal. Ak to nejde, hľadáme spôsoby, ako odpad využiť ako zdroj alebo ho ponúknuť niekomu, kto to dokáže. Toto je smer, ktorý budú chcieť organizácie v tomto roku začleniť do svojich procesov na podporu udržateľnosti.


Čo povedať na záver?

Uvedené trendy poukazujú na rastúcu zložitosť a rozsah oblasti BOZP, ktorá odráža nielen tradičné otázky bezpečnosti, ale aj širšie témy, ako je udržateľnosť, duševné zdravie, technologický pokrok a sociálna zodpovednosť.


Súvisiaci článok
Riziká, ktoré sme pred 10 rokmi v EHS nepoznali

Riziká, ktoré sme pred 10 rokmi v EHS nepoznali

Bezpečnosť

Svet je plný zmien. Čo bolo bežné pred 10 rokmi, je dnes ťažko uveriteľné. A to platí tak v našom súkromnom, ako aj v pracovnom živote. Zmeny sa teda logicky nevyhli ani oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdr