Havarijná situácia: Ste na ňu pripravení?

ČistotaEkologia
Havarijná situácia: Ste na ňu pripravení?

V priemyselných a iných prevádzkach bežne dochádza k havarijným (alebo tiež prevádzkovým) únikom či odkvapom, a to ako vo veľkých a stredných podnikoch, tak aj v tých malých. Jednoznačne najčastejšou haváriou, ktorá nastáva naprieč odbormi, je situácia, kedy unikne malé množstvo (do cca 2 000 litrov) závadnej látky. Čo potrebujete vedieť, aby ste následky havárie správne zlikvidovali? Čo vám nariaďuje legislatíva a čo je správna prevádzková prax?

Aké sú vaše legislatívne/normatívne povinnosti?

O tom sme vám už písali v článku Bezpečná prevádzka je prevádzka s havaríjnou súpravou. Osviežte si svoje vedomosti.

Komentár auditora / poradcu ekológie

„Zvládanie typických havarijných únikov v prevádzkach bežne riešime použitím vhodných sorpčných prostriedkov. Dôležité je umiestniť havarijné prostriedky vždy tak, aby boli dobre viditeľné a v prípade potreby boli ľahko k dispozícii. Zároveň je vhodné zaviesť pravidelnú kontrolu úplnosti týchto sorbentov. Pri kontrole prevádzky je často odhalený nesúlad medzi sorbentmi uvádzanými v systémovej či inej internej dokumentácii a skutočným stavom. Tomuto nesúladu doporučujem predchádzať – napríklad správne nastavenou internou komunikáciou.“ uvádza Ing. Lukáš Žaludek, Ekotema Group s.r.o.

 

Pomôžu vám naše havarijné súpravy EUSORB od HAPPY ENDu

Upratovacia havarijná súprava EUSORBPrezrite si rozličné rady havarijných súprav EUSORB od HAPPY ENDu. Budete vďaka nim na prípadnú haváriu v prevádzke pripravení a splníte legislatívne povinnosti. Nedávno v HAPPY ENDe navyše inovovali ich dizajn – všetky sú teraz polepené veľkými etiketami s jasným označením a prehľadným návodom na použitie v slovenčine. Farba veka a farba na etikete napovie, o aký typ súpravy sa jedná: čierna je univerzálna, modrá olejová a žltá chemická. Pozrite sa, že aj havarijná súprava môže byť reprezentatívna.

 


Modelový príklad likvidácie úniku menšieho rozsahu

Únik 50 litrov oleja (MOGUL MOTO 4T 5W-40) v interiéri na betónovú, nepriepustnú podlahu pričom v blízkosti nie sú žiadne kanalizačné vpuste ani vodný tok.

Ako by ste mali postupovať?

 1. Tento prevádzkový únik môžete zvládnuť vlastnými silami a vďaka havarijným prostriedkom, ktoré máte k dispozícii.
 2. Ak ste tým, kto likviduje únik a jeho následky, použite osobné ochranné pracovné pomôcky – hlavne ochranné rukavice odolné voči ropným látkam.
 3. Pomocou sypkého sorbentu alebo sorpčnej rohože odstráňte závadné látky.
 4. Nasiaknuté sorpčné prostriedky následne zlikvidujte ako nebezpečný odpad pod kat. č. 150202.

Likvidácia havárie

Únik 750 litrov motorovej nafty v exteriéri na odstavnej ploche parkoviska pričom v blízkosti sú kanalizačné vpusty, vodný tok a povrch pôdy.

Ako by ste mali postupovať?

 1. Pokiaľ máte dostatok havarijných prostriedkov, môžete tento prevádzkový únik zvládnuť sám s ich pomocou. Pokiaľ ich ale nemáte, bezodkladne objednajte špecializovanú havarijnú službu.
 2. Ten, kto likviduje únik a jeho následky, použije osobné ochranné pracovné pomôcky – hlavne ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam, napríklad nitrilové rukavice.
 3. Pomocou sypkého sorbentu, sorpčných hadov event. kanalizačných upchávok taká osoba zaistí havarijný únik, aby nedošlo ku vniknutiu do vody, pôdy alebo kanalizácie.
 4. Následne odstráni závadné látky pomocou dostupných havarijných prostriedkov.
 5. Nasiaknuté sorpčné prostriedky následne zlikviduje ako nebezpečný odpad pod kat. č. 150202.
 6. Ak nedošlo ku kontaminácii vody, pôdy ani kanalizácie, havarijnú situáciu interne zdokumentujte a určite príčiny vzniku úniku a opatrení, aby ste obdobným situáciám v budúcnosti predchádzali.


Rýchly prehľad pre správny výber havarijných prostriedkov

Adekvátny zásah si žiada adekvátne prostriedky. Na čo by ste sa pri výbere vhodného sorbentu mali zamerať?

Druh uniknutej závadnej látky

Typ sorbentu

 • sypký sorbent = použitie v exteriéri na drsnom/pórovitom povrchu pri úniku menšieho rozsahu
 • textilný sorbent = použitie v interiéri na hladkom povrchu pri úniku stredného až väčšieho rozsahu

Sorpčná kapacita

 • riziko úniku do 50 l závadnej látky = malá sorpčná sada
 • riziko úniku do 100 l závadnej látky = stredná sorpčná sada
 • riziko úniku do 700 l závadnej látky = veľká sorpčná sada

Ďalej sorpčné prostriedky doplňte špecifickými pomôckami podľa vašich prevádzkových podmienok, napríklad kanalizačnými upchávkami na zaslepenie kanalizačných vpustí alebo špecifickými ochrannými pomôckami.

Tip

Prezrite si interaktívneho Produktového radcu Havarijnej súpravy. Nájdete v ňom súhrn toho, čo by havarijná súprava mala obsahovať, rady, ako ju správne vybrať, a prehľad všetkých radov havarijných súprav. Poradca je zatiaľ iba v českom jazyku.

 

Článok vznikol v spolupráci s Ing. Lukášom Žaludkem, Ekotema Group s.r.o.


Súvisiaci článok
Bezpečná prevádzka je prevádzka s havaríjnou súpravou

Bezpečná prevádzka je prevádzka s havaríjnou súpravou

ČistotaEkologia

Byť pripravený na možnú nehodu spojenú s únikom nebezpečných látok i bežných kvapalín sa vypláca. Ak si do svojej prevádzky zaobstaráte niektorú z našich havaríjných súprav, dokážete v prípade neočakávanej havárie zareagovať rýchl