Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou HAPPY END spol. s r.o., ako predávajúcim a jeho odberateľmi a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

čl. I.         Definícia pojmov

1.1           „Spoločnosť HAPPY END“ alebo „predávajúci“ predstavuje obchodnú spoločnosť HAPPY END spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 83, 902 01  Pezinok, IČO: 35 710 578, IČ DIČ: 2020203306, IČ DPH: SK2020203306, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14006/B, emailová adresa: happyend@happyend.sk, telefónne číslo: +421 33 6412742.

1.2           „Odberateľ" predstavuje fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou HAPPY END potvrdením vystavenej objednávky.

1.3           „Tovar“ – predstavuje všetky produkty uvedené v platnom cenníku spoločnosti HAPPY END.

čl. II.       Preambula

2.1           Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre predaj všetkých tovarov spoločnosti HAPPY END.

2.2           Tieto všeobecné obchodné podmienky  tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, súčasť predajných dokladov iných ako zmlúv a súčasť účtovných dokladov spoločnosti HAPPY END.

čl. III.      Objednávanie a dodanie tovaru

3.1           Odberateľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom písomnej objednávky alebo inej formy objednávky, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.2           Každá objednávka za účelom prevedenia nevyhnutných účtovných operácií musí obsahovať:
a) pri fyzickej osobe - podnikateľovi (SZČO): obchodné meno, úplnú adresu miesta podnikania SZČO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru,
b) pri právnickej osobe (PO): obchodné meno, úplnú adresu sídla PO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru.

3.3           Spoločnosť HAPPY END zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

3.4           Po odoslaní objednávky spoločnosť HAPPY END potvrdí objednávku a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar dodaný alebo pripravený na osobný odber. Týmto potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a odberateľom.

3.5           Predávajúci umožňuje odberateľovi využiť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

a) dodanie tovaru Slovenskou poštou,

b) dodanie tovaru prepravnou službou (kuriérom),

c) osobné prevzatie tovaru odberateľom.

3.6           Ak nie je uvedené inak, miestom predaja a plnenia predávajúceho pri osobnom prevzatí tovaru odberateľom je manipulačný priestor predajného miesta spoločnosti HAPPY END (napr. nakladacia rampa, pristavená paleta a pod.).

3.7           Predávajúci môže plniť, t.j. dodať tovar odberateľovi aj prostredníctvom tretích osôb.

3.8           Pri dodaní tovaru prepravnou službou (kuriérom) spoločnosť HAPPY END zabezpečí poistenie tovaru na vlastné náklady.  Odberateľ je povinný riadne prekontrolovať dodaný tovar, správnosť a kompletnosť objednávky.

3.9           Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru odošle odberateľ potvrdený dodací list a faktúru do spoločnosti HAPPY END najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.

3.10        Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť objednávky a potvrdiť podpisom dodací list predávajúceho.

3.11        Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou HAPPY END alebo priamo výrobcom. Odberateľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať jeho neporušenosť a kompletnosť a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

3.12        Za tovar je zodpovedná spoločnosť HAPPY END až do jeho prevzatia odberateľom. Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, keď spoločnosť HAPPY END odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom v priestoroch spoločnosti HAPPY END alebo na inom mieste, s ktorým spoločnosť HAPPY END vysloví súhlas.

3.13        Predávajúci odošle tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie najneskôr do 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak je tovar skladom. Ak tovar nie je skladom, predávajúci odošle tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie spravidla do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo presiahnuť lehotu na dodanie tovaru v prípade, ak nastanú okolnosti na strane jeho dodávateľa, ktoré bránia včasnému dodaniu tovaru.

3.14        Ak je odberateľ v omeškaní pri osobnom prevzatí tovaru, predávajúci si môže účtovať skladné vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.

čl. IV.     Ceny

4.1           Ceny za tovar ponúkaný predávajúcim sú stanovené na jeho webovom sídle https://www.happyend.sk/. Takto stanovené ceny sú záväzné pre predávajúceho a odberateľa od okamihu zaslania objednávky odberateľom.

4.2           Ceny za tovar sú uvedené v mene "Euro" a sú vrátane DPH.

čl. V.       Výhrada vlastníckeho práva

5.1           Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

čl. VI.     Platobné podmienky

6.1           Spoločnosť HAPPY END umožňuje využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA PRI DODANÍ TOVARU NA DOBIERKU

b) PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ TOVARU

c) PLATBA ZÁLOHOVÉHO LISTU

d) PLATBA NA FAKTÚRU

6.2           PLATBA PRI DODANÍ TOVARU NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza kúpnu cenu za tovar a náklady spojené s dobierkou pri prevzatí tovaru pracovníkovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi.

6.3           PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ TOVARU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza kúpnu cenu za tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti HAPPY END.

6.4           PLATBA ZÁLOHOVÉHO LISTU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar až po uhradení zálohového listu.

6.5           PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby je odberateľovi dodaný tovar bez predchádzajúcej platby. Odberateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar v lehote splatnosti vyznačenej vo faktúre. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, kedy bola suma finančných prostriedkov pripísaná na účet predávajúceho v jeho banke. V prípade, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za tovar pri platbe na faktúru, predávajúci je oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,03% ceny tovaru za každý deň omeškania.

čl. VII.    Práva a povinnosti predávajúceho a odberateľa

7.1           Predávajúci je okamihom potvrdenia objednávky povinný dodať v objednávke určený tovar na adresu odberateľa alebo na iné miesto určené odberateľom v objednávke alebo pripraviť tovar na jeho osobné prevzatie odberateľom v priestoroch predajného miesta spoločnosti HAPPY END.

7.2           Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar alebo ho pripraviť na osobné prevzatie odberateľom v lehote na prevzatie a v zmysle ustanovení podľa bodu 3.13 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.3           Odberateľ je povinný zaplatiť za kúpený tovar kúpnu cenu podľa čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.4           V prípade omeškania odberateľa s úhradou kúpnej ceny za tovar má predávajúci právo účtovať si úrok z omeškania podľa bodu 6.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.5           V prípade omeškania odberateľa s prevzatím tovaru pri osobnom prevzatí má predávajúci právo účtovať si skladné podľa bodu 3.14 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.6           Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť HAPPY END nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

7.7           Predávajúci sa zaväzuje dodať odberateľovi len tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

čl. VIII.  Storno poplatky

8.1           Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 14,- € v prípade vyexpedovania tovaru odberateľovi, ak odberateľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

čl. IX.      Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1           Na dodávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru odberateľovi.

9.2           Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený v spoločnosti HAPPY END.

9.3           Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry reklamačnému technikovi.

9.4           Pri odovzdaní tovaru na reklamáciu je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.

9.5           Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9.6           Predávajúci vydá odberateľovi doklad o prijatí tovaru na reklamáciu. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť aj kópia záručného listu a faktúry, prípadne iného dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru u predávajúceho.

9.7           Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia tovaru na reklamáciu.

9.8           Spoločnosť HAPPY END si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

čl. X.       Záručný a pozáručný servis

10.1        Spoločnosť HAPPY END nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti HAPPY END všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak bol odberateľ vopred oboznámený s touto skutočnosťou a cenou za odstránenie nezáručnej vady.

čl. XI.      Vyššia moc

11.1        Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú udalosti vplyvom vyššej moci.

11.2        Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú účastníci zmluvy nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, požiar, povodeň, zemetrasenie a iné.

11.3        V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 11.2 týchto všeobecných zmluvných podmienok sú si zmluvné strany navzájom povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

11.4        Vznik neočakávaných výrobných alebo distribučných porúch oslobodzuje HAPPY END od dohodnutých záväzkov.

čl. XII.    Ochrana osobných údajov

12.1        Všetky osobné údaje poskytnuté odberateľom v rámci objednávky výrobku prostredníctvom internetového obchodu https://www.happyend.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.).

12.2        K poskytovaniu osobných údajov odberateľa dochádza pri vyplňovaní objednávkového formulára na webovej stránke spoločnosti HAPPY END alebo pri použití iného prostriedku komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a odberateľom.

12.3        Predávajúci získava od odberateľa len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a dodanie výrobku odberateľovi jedným zo spôsobov dodania uvedených v bode 3.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

12.4        Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva odberateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu predaja a dodanie výrobku odberateľovi pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s odberateľom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zmluvy a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Odberateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a aktualizáciu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje odberateľov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje odberateľov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely riadneho doručenia tovaru.

12.5        Odberateľ má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) vyžadovať  blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Odberateľ má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12.6        Spoločnosť HAPPY END, ako prevádzkovateľ, je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1        Právne vzťahy a podmienky, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.2        Tieto všeobecné obchodné podmienky možno meniť len písomnou formou.

13.3        V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi odberateľom a spoločnosťou HAPPY END je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd. Zmluvné strany sa však zaväzujú riešiť spory vzniknuté z ich zmluvných vzťahov prednostne dohodou.

13.4        Tieto podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1.10.2014

 

V Pezinku, dňa 1.10.2014

Ing. Jaroslav Čulík
konateľ spoločnosti

 

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HAPPY END (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti zmluvných strán (spoločnosti HAPPY END a spotrebiteľa) pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy.

čl. I. Vymedzenie niektorých pojmov

1.1        Spoločnosťou  HAPPY END alebo predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a teda obchodná spoločnosť HAPPY END spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 83, 902 01  Pezinok, IČO: 35 710 578, IČ DIČ: 2020203306, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14006/B, emailová adresa: happyend@happyend.sk, telefónne číslo: +421 33 6412742.

1.2        Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3        Výrobkom je každý tovar, ktorý sa nachádza na webovej stránke (webovom sídle) predávajúceho za účelom jeho ponuky a prípadného následného predaja prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak nie je medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak.

1.4        Kúpnou zmluvou je každá kúpna zmluva medzi spoločnosťou HAPPY END a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, teda zmluva uzavretá na diaľku.

čl. II. Všeobecné ustanovenia

2.1        Tieto VOP sú platné a záväzné pre predaj všetkých výrobkov predávaných spoločnosťou HAPPY END.

2.2.       Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a sú vypracované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

2.3        Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170.

čl. III. Objednávka

3.1        Spotrebiteľ objednáva tovar od spoločnosti HAPPY END prostredníctvom písomnej objednávky realizovanej z webovej stránky predávajúceho https://www.happyend.sk/, pokiaľ spotrebiteľ nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie.

3.2        Spotrebiteľ objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným vyplnením objednávkového formulára predávajúceho. Každá objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o spotrebiteľovi potrebné na realizáciu kúpnej zmluvy, a to meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu jeho pobytu, prípadne dodaciu adresu, mailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, označenie kupovaného výrobku, počet kusov kupovaného výrobku, spôsob úhrady kúpnej ceny a spôsob prevzatia výrobku.

3.3        Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky spoločnosťou HAPPY END, v ktorej predávajúci môže spresniť spotrebiteľovi, kedy mu bude výrobok dodaný alebo pripravený na vyzdvihnutie, v závislosti od toho, či sa výrobok nachádza na sklade u predávajúceho alebo nie.

3.4.       Spoločnosť HAPPY END sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi len výrobok, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

čl. IV. Spôsob prepravy a dodacie podmienky

4.1        Spoločnosť HAPPY END poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob prepravy doručením výrobku kuriérom alebo osobné vyzdvihnutie výrobku.

4.2.       Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy kuriérom,  je povinný uhradiť dodacie náklady vo výške 7 € pri hodnote výrobku do 120 € bez DPH. Pri hodnote výrobku nad 120 € bez DPH je preprava kuriérom zdarma. Výrobok bude zabalený a zabezpečený spoločnosťou HAPPY END alebo priamo výrobcom. Spotrebiteľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Predávajúci zabezpečí poistenie prepravovaného výrobku v plnej výške.

4.3        Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy osobný odber, neuhrádza žiadne dodacie náklady. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi skontrolovať správnosť a kompletnosť objednaného výrobku.

4.4        Spoločnosť HAPPY END nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky, ku ktorému preukázateľne došlo v čase prepravy výrobku buď na strane prepravnej spoločnosti, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom alebo na strane spotrebiteľa, ak bol zvolený spôsob prepravy osobným odberom.

4.5        V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme včas a riadne dodanú zásielku ani vtedy, keď mal možnosť vopred sa dohodnúť na presnom čase prevzatia zásielky s kuriérom a kuriér túto dohodu riadne splnil, znáša účelne vynaložené náklady na prepravu zásielky spotrebiteľ, a to aj napriek tomu, že zásielku neprevzal.

4.6        Výrobok, ktorý je na sklade bude spotrebiteľovi doručený do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim; v prípade platby vopred na účet predávajúceho podľa bodu 5.2 VOP bude výrobok doručený do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za výrobok na účet spoločnosti HAPPY END.

4.7        Výrobok, ktorý nie je na sklade bude spotrebiteľovi doručený spravidla do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim; v prípade platby vopred na účet predávajúceho podľa bodu 5.2 VOP bude výrobok doručený spravidla do 2 týždňov odo dňa pripísania úhrady za výrobok na účet spoločnosti HAPPY END.

4.8        Skutočnosť, či sa výrobok nachádza na sklade alebo nie, predávajúci oznámi spotrebiteľovi najneskôr pri potvrdení objednávky podľa bodu 3.3 VOP, pokiaľ  táto skutočnosť už nie je spotrebiteľovi známa skôr, napríklad z webovej stránky predávajúceho.

čl. V. Spôsob úhrady a platobné podmienky

5.1        Spoločnosť HAPPY END poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny výrobku (prípadne aj ceny dodacích nákladov, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom) platbou vopred na účet predávajúceho, platbou na dobierku alebo platbou na mieste.

5.2        Platbu vopred na účet predávajúceho uskutoční spotrebiteľ po potvrdení objednávky predávajúcim. V potvrdení objednávky budú uvedené všetky potrebné údaje na uskutočnenie platby na účet predávajúceho. Spoločnosť HAPPY END si vyhradzuje právo pri platbe vopred na účet predávajúceho odoslať zásielku až po prijatí platby na jej účet. Pri tomto spôsobe úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky spojené s platbou za kúpený výrobok.

5.3        Platbu na dobierku uskutoční spotrebiteľ pri prevzatí zásielky doručenej kuriérom, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Za tento spôsob úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky.

5.4        Platbu na mieste uskutoční spotrebiteľ pri osobnom odbere zakúpeného výrobku, čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Za tento spôsob úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky.

5.5        Celková cena výrobku bude spotrebiteľovi zreteľná a jasná v čase vypĺňania objednávkového formulára. Celková cena závisí od ceny objednaného výrobku a spôsobu prepravy.

5.6        Ceny výrobkov a dodacie náklady sú uvedené v mene Euro - €. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu spotrebiteľa v €.

čl. VI. Výhrada vlastníckeho práva

6.1        Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

čl. VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1        Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku. Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa
a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.

7.2        Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3        Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
a) predaj výrobku, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj výrobku, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj výrobku uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj výrobku, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom,
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

7.4        Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho podľa bodu 7.1 VOP v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto VOP a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

7.5        Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané spoločnosti HAPPY END najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6        Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.7        Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je spotrebiteľ povinný doručiť výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou HAPPY END (doklad o kúpe výrobku).

7.8        Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť spotrebiteľovi zmluvou dohodnuté plnenie - výrobok, napr. z dôvodu zmeny colných a devízových predpisov, ktoré neumožňujú doviezť výrobok na územie Slovenskej republiky a predmetný výrobok nemá predávajúci na sklade; z dôvodu vyššej moci (vis major), ak by bolo neskoršie dodanie výrobku pre spotrebiteľa neúčelné.

7.9        Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.10      Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.9 VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.11      Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.12      Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj výrobku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.9 VOP pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.13      Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku; to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.14      Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku.

čl. VIII Záručné lehoty a reklamačné podmienky

8.1        Na výrobky predávané spoločnosťou HAPPY END je poskytnutá zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku spotrebiteľovi.

8.2        Spotrebiteľ môže reklamovať len výrobok, ktorý zakúpil a úplne zaplatil jeho kúpnu cenu v spoločnosti HAPPY END.

8.3        Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný spolu s reklamovaným výrobkom zaslať predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1 VOP aj doklad o kúpe výrobku a záručný list, ak bol tento súčasťou výrobku. Súčasťou reklamácie musí byť aj popísanie vady, pre ktorú je výrobok daný na reklamáciu.

8.4        Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.5        Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6        Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť HAPPY END môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

8.7        Spoločnosť HAPPY END nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia, ktoré zistí určená osoba, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. Zároveň sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť spoločnosti HAPPY END všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak s opravou výrobku a s jej cenou alebo spôsobom jej výpočtu vopred vyjadrí spotrebiteľ svoj súhlas.

8.8        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.9        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1        Všetky osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom v rámci objednávky výrobku prostredníctvom internetového obchodu https://www.happyend.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.).

9.2        K poskytovaniu osobných údajov spotrebiteľa dochádza pri vyplňovaní objednávkového formulára na webovej stránke spoločnosti HAPPY END alebo pri použití iného prostriedku diaľkovej komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

9.3        Predávajúci získava od spotrebiteľa len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a dodanie výrobku spotrebiteľovi jedným zo spôsobov prepravy uvedených v bode 4.1 VOP. Jedná sa o osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko spotrebiteľa; adresa jeho pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je odlišná od adresy jeho pobytu; mailová adresa; telefónne číslo spotrebiteľa; číslo účtu spotrebiteľa, v prípade, ak vykonáva úhradu vopred na účet predávajúceho; podpis spotrebiteľa.

9.4           Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva spotrebiteľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 9.3 VOP pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so spotrebiteľom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zmluvy a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Spotrebiteľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a aktualizáciu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje spotrebiteľov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje spotrebiteľov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely riadneho doručenia tovaru.

9.5           Spotrebiteľ má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) vyžadovať  blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.6           Spoločnosť HAPPY END, ako prevádzkovateľ, je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

10.1      Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2      Tieto VOP možno meniť len písomnou formou.

10.3      V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi spotrebiteľom a spoločnosťou HAPPY END je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.

10.4      Tieto VOP sú platné a účinné od  1.10.2014.

 

 

V Pezinku, dňa 1.10.2014

 

 

Ing. Jaroslav Čulík
konateľ spoločnosti